Het nieuwe kabinet moet snel maatregelen nemen die de positie van jongeren verbeteren, vindt het Jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad. Zo moet de toegang tot de woningmarkt verbeterd worden, moet de basisbeurs omhoog en moet er blijvende aandacht komen voor de gevolgen van de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Wat is de SER?

  • De Sociaal-Economische Raad (SER) is de belangrijkste adviesraad van de regering en het parlement op het gebied van sociaal-economische vraagstukken. De SER bestaat uit ondernemers, werknemers en kroonleden (onafhankelijke leden die door de regering benoemd zijn). Een van de drie pijlers van het orgaan is "een redelijke verdeling van inkomens". Andere zijn "een sterke en duurzame economie" en "zoveel mogelijk mensen aan het werk".

Het Jongerenplatform komt met een wensenlijst, die voortkomt uit een verkenning die het vrijdag naar buiten brengt. "Het kabinet moet met concrete zaken aan de slag, zoals een reële compensatieregeling voor leenstelselstudenten, het verminderen van de druk op de woningmarkt voor starters en een structurele aanpak voor kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt", zegt Maurice Knijnenburg, de voorzitter van het SER Jongerenplatform.

Alle ministeries moeten wat het platform betreft met een samenhangende aanpak komen voor de problematiek van jongeren. Daarbij moet gebruik worden gemaakt van een zogeheten generatietoets, die duidelijk moet maken wat de gevolgen zijn van de stapeling van beleidskeuzes. Daardoor zou een eerlijkere verdeling van kansen tussen de verschillende generaties ontstaan, maar ook tussen jongeren onderling.

Volgens de SER zijn mijlpalen zoals een huis en een gezin vooral lastig te bereiken voor kwetsbare jonge mensen. Daarmee doelt de SER op mensen met een chronische aandoening, mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en kinderen van ouders met een lage sociaaleconomische status.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer onderschrijft het belang van snelle actie. "De positie van jongeren in Nederland baart mij grote zorgen. Jongeren zijn in veel opzichten de dupe geworden van een stapeling van beleid."

Basis voor jongeren is al jaren niet in orde

Al in 2019, bij de vorige verkenning, stelde het Jongerenplatform vast dat jongeren belangrijke gebeurtenissen als het stichten van een gezin en het kopen van een huis noodgedwongen uitstellen door de situatie in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt. In de twee jaar daarna is de situatie op sommige vlakken zelfs verslechterd.

Zo is de kansenongelijkheid in het onderwijs vergroot door de coronacrisis en voelen scholieren, studenten, jonge werkenden en jonge ouders meer mentale druk. Het jongerenplatform noemt de onderzoeksresultaten daarover alarmerend.

"Jongeren staan nu op heel veel terreinen achter in de rij", aldus het Jongerenplatform. Jongeren willen niet alleen erkenning van de problemen, maar ook een aanpak van de oorzaken. "De basis moet op orde worden gebracht."