Voormalige tbs'ers plegen na hun behandeling minder vaak opnieuw een misdrijf. Het aantal gemiddelde delicten per recidivist is sinds 2008 gedaald van 2,7 naar 1,6, terwijl het percentage recidivisten vrijwel gelijk is gebleven.

Van de uitgestroomde tbs'ers met dwangverpleging gaat ongeveer 19 procent opnieuw de fout in. Bij de groep tbs'ers met voorwaarden ligt dat op 23 procent.

Respectievelijk 4 en 5 procent pleegt een zeer ernstig delict, zo blijkt dinsdag uit een publicatie van Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het WODC publiceerde dinsdag voor het eerst cijfers over recidive na uitstroom die betrekking hebben op de gehele forensische zorg. Dat is de zorg voor mensen met een psychische of psychiatrische stoornis die een strafbaar feit hebben gepleegd en bij wie het risico op recidive groot is.

Jaarlijks ronden bijna zevenduizend patiënten een door de rechter opgelegde behandeling af in de forensische zorg, zo schrijft Trouw dinsdag. Van die groep komen gemiddeld 150 personen per jaar uit tbs met dwangverpleging. Over 2013 en 2014 is ligt het percentage tbs'ers op 4 procent van de totale uitstroom uit de forensische zorg.

Meer of langere straffen mogelijke oorzaak voor daling

Volgens het WODC zet de daling in het aantal strafzaken per recidivist die uit de tbs met dwangverpleging stroomt zich onverminderd voort. De onderzoekers noemen meerdere verklaringen voor de daling.

Zo is het mogelijk dat er in deze groep vaker straffen of langere straffen werden opgelegd. Ook is het opzetten van veiligheidshuizen een mogelijke verklaring. Dit zijn locaties waar verschillende instellingen samenwerken aan het terugdringen van onder meer huiselijk geweld en criminaliteit.

Mogelijk nemen burgemeesters maatregelen

Onderzoeker Klaus Drieschner zegt tegen Trouw dat er echter geen hard bewijs is dat deze aanpak daadwerkelijk heeft gezorgd voor verbetering, maar hij ziet wel een relatie. "Gaat een ex-tbs'er een keer de fout in na zijn behandeling, dan komt hij onder verscherpt toezicht van zo'n veiligheidshuis."

Drieschner noemt nog een beleidsverandering als mogelijke oorzaak. Sinds 2010 krijgen burgemeesters het te horen als een voormalige tbs'er in hun gemeente komt wonen. "Het kan zijn dat ze het toezicht makkelijker verscherpen als ze weten wie ze in de gaten moeten houden", aldus de onderzoeker.