De kwaliteit van het leven van Nederlanders is in de afgelopen 25 jaar beter geworden. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) concludeert dat na een analyse van cijfers die zijn verzameld sinds 1990.

Sinds 1990 is de levensverwachting sterk toegenomen, evenals het opleidingsniveau, de arbeidsparticipatie en het besteedbaar inkomen. De criminaliteit is afgenomen, de woningen zijn van een betere kwaliteit, meer Nederlanders sporten en we gaan vaker op vakantie.

De afgelopen twee jaar zijn hoger opgeleiden en gezonde mensen er meer op vooruitgegaan dan laagopgeleiden en mensen met een ziekte of handicap. Ook de verschillen in leefsituatie van werkenden ten opzichte van niet werkenden en ten opzichte van lage inkomens, werden groter. 

Volgens de onderzoekers van het SCP, dat dinsdag het tweejaarlijkse rapport De sociale staat van Nederland 2017 publiceert, tonen de resultaten aan dat er in Nederland sprake is van ''groeiende scheidslijnen in de samenleving". Opvallend noemt het bureau dat mensen met een slechte leefsituatie ook minder tevreden zijn over hun leven. Deze groep mensen gaf zijn eigen leven in 2008 nog een 7,2, vorig jaar was dat gedaald naar 6,6.

In algemene zin zijn Nederlanders onverminderd tevreden met hun leven. Zij waarderen het - net als vorig jaar - gemiddeld met een 7,8. Ook het tevredenheidscijfer van mensen met een goede levenssituatie bleef gelijk ten opzichte van een jaar eerder, op 8,2.

Economie

De Nederlandse economie krijgt in 2017 van de meeste mensen weer een voldoende, na een langdurige daling in de periode van economische crises na 2008. Wel zijn steeds meer mensen in de afgelopen 25 jaar gaan vinden dat de inkomensverschillen in Nederland kleiner moeten worden. Dit aandeel steeg van 55 procent naar 74 procent.

Nederland is sinds 1990 voller, grijzer en diverser. Op 1 januari 2016 had 12 procent van de inwoners (2,1 miljoen mensen) van Nederland een niet-westerse achtergrond, twintig jaar eerder was dat nog 9 procent (1,1 miljoen).

Tegelijk zijn Nederlanders over migranten nu iets positiever dan aan het begin van de jaren negentig. Vond in 1994 nog 49 procent dat er te veel mensen van een andere nationaliteit in Nederland woonden, in 2017 was dat 31 procent.

Nederlanders zijn niet cynischer over de politiek dan begin jaren negentig. De tevredenheid over de democratie is hoger. Zorgen over normen en waarden en hoe we met elkaar omgaan waren in 1993 zelfs groter dan nu.