Veel gemeenten gaan slecht om met burgers die klagen over zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk, zo concludeert de Nationale Ombudsman.

Uit het onderzoek blijkt dat burgers niet weten waar ze moeten aankloppen met hun probleem en dat instanties moeilijke gevallen op elkaar afschuiven. Ook is de wet- en regelgeving te ingewikkeld.

Daarbij blijven vragen onbeantwoord, wordt de privacy geschonden, is er onvolledige en onjuiste informatie-verstrekking, laat de bejegening te wensen over en worden mensen van het kastje naar de muur gestuurd. 

Sinds januari 2015 is de uitvoering van de zorg, jeugdhulp en de begeleiding naar werk van het Rijk overgegaan naar gemeenten. Sinds dat moment heeft de ombudsman ruim 3.100 klachten ontvangen. 

Drempels wegnemen

De ombudsman vindt dat de klachtenbehandeling op de leefwereld van de burger moet aansluiten, zonder allerlei juridische en ambtelijke drempels.

De ombudsman zal zijn bevindingen delen in een gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.