Lidstaten van de EU mogen eisen dat migranten vóór gezinshereniging een inburgeringsexamen afleggen.

Dat blijkt uit een besluit van het Hof van Justitie.

In het arrest stelt het Hof dat de lidstaten wel degelijk mogen opleggen dat migranten, vóór zij naar Nederland komen, inburgeringsexamen afleggen. 

Maar gezinshereniging mag daardoor echter niet onmogelijk worden gemaakt. Hiermee wijst het hof met name op de kosten die verbonden zijn aan het afleggen van een inbugeringsexamen. 

Het Hof van Justitie doet daarmee uitspraak in de zaak K en A, zij stapten naar de rechter omdat ze niet in het eigen land de toets wilden afleggen. Dit zou hun recht op gezinshereniging beperken. 

Richtlijn

Om naar Nederland te mogen migreren moet met goed gevolg een basisexamen inburgering worden afgelegd.

Dit examen bestaat uit een toets Gesproken Nederlands, een toets kennis van de Nederlandse samenleving en een toets geletterdheid en begrijpend lezen.