De natuur in Nederland laat sinds 1990 een voorzichtig herstel zien. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse Living Planet Report 2014 dat het Wereld Natuur Fonds (WNF) dinsdag wereldwijd publiceert. 

De dierpopulaties in ons land zijn de afgelopen 25 jaar met gemiddeld ruim 20 procent toegenomen. 

Het gaat dan om met name zoogdieren, vogels en reptielen. De lepelaar, de grauwe kiekendief en de kerkuil maken sinds 1990 een comeback dankzij investeringen in natuurbescherming. Met weidevogels in Nederland gaat het nog wel slecht; de situatie van de grutto is volgens het WNF zelfs alarmerend.

Voor het eerst is er een Nederlandse Living Planet Index uitgerekend als onderdeel van het rapport over de gezondheidstoestand van de aarde. Het voorzichtige herstel in Nederland duidt er volgens het WNF op dat ook op plekken waar al veel natuur is verdwenen mogelijkheden zijn om de soortenrijkdom te herstellen.

Wereldwijd zijn de populaties wilde dieren de afgelopen 40 jaar met gemiddeld 52 procent afgenomen, vooral door vernietiging van het leefgebied, jacht, stroperij en overbevissing.

Zoetwaterdieren staan het meest onder druk, aldus het WNF. In meren, moerassen en rivieren zijn de populaties vissen, reptielen en amfibieën met 76 procent gedaald. Vooral in Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië neemt het verlies aan biodiversiteit volgens het WNF dramatische vormen aan.