Het interne toezicht op universiteiten en hbo's moet beter. De raden van toezicht zien nog onvoldoende toe op de naleving van de regels rond onderwijskwaliteit. 

Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in een vrijdag verschenen rapport.

Sinds 2010 houden raden van toezicht in de gaten of de onderwijskwaliteit voldoet aan de eisen in de Wet hoger en wetenschappelijk onderwijs.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen had de onderwijsinspectie gevraagd te evalueren hoe het hiermee staat.

Bewaker

De meeste raden vinden dat de opdracht goed is uit te voeren en zien zichzelf als bewaker van bredere maatschappelijke belangen. Wel zien zij de taak om het systeem van kwaliteitszorg vorm te geven 'weinig richtinggevend en stimulerend'.

Toegankelijkheid

De inspectie verwacht dat een raad van toezicht erop toeziet dat het college van bestuur goede afwegingen maakt. Dat lukt nog niet altijd, concluderen de onderzoekers.

Zo zou gestructureerder en explicieter aandacht moeten worden besteed aan de spanning tussen toegankelijkheid van een opleiding en selectie van studenten. Ook de bewaking van het onderwijsniveau is nog niet altijd op orde.

Rapport

Als het interne toezicht goed functioneert, hoeft de externe toezichthouder, de onderwijsinspectie, minder snel in actie te komen.

De inspectie wil de relatie met de raden van toezicht verder ontwikkelen. Het rapport 'Intern toezicht op onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs' is vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd. .