Binnen afzienbare tijd kunnen alledaagse vogelsoorten als de spreeuw of scholekster uit Nederland verdwenen zijn.

Dat concludeert Vogelbescherming Nederland op basis van een nieuwe onderzoeksmethode: het Early Warning en Alert Protocol.

Het model geeft een zorgwekkend signaal voor 22 vogelsoorten, die zouden kunnen verdwijnen als er geen maatregelen worden genomen. Op deze 'Oranje Lijst' staan onder meer grote lijster, spreeuw, scholekster en torenvalk.

Deze vogels voldoen nog niet aan de criteria van de Rode Lijst, maar de Vogelbescherming verwacht dat ze dat in de nabije toekomst wel zullen gaan doen.

De vogelpopulaties worden kleiner door een teruglopend voedselaanbod, intensivering van de landbouw, problemen in het overwinteringsgebied en de jacht.

Trend

De kunst is om de neergaande trend op tijd te keren en zo te zorgen dat de vogels op de Oranje Lijst niet terechtkomen op de Rode Lijst, want tegen die tijd is het te laat, aldus Kees de Pater van de Vogelbescherming. Op de Rode Lijst staan vogels die met uitsterven worden bedreigd. Alleen al in Nederland staan er 78 soorten op.

Maatregelen die bijvoorbeeld voor weidevogels genomen kunnen worden, zijn verbetering van het voedselaanbod (schelpdieren in de Waddenzee), veiliger broedplaatsen en meer weilanden waar geen intensieve landbouw wordt bedreven.