Bij het verlenen van een vergunning voor de bouw van de kolencentrale heeft de provincie Groningen zeer nauwe banden met de aanvragers RWE en NUON onderhouden. 

De energieleveranciers werden daarbij zelfs als adviseur gezien. Volgens de provincie gebeurt er niets onoirbaars. Dat blijkt uit documenten rond het geven van een vergunning voor de bouw van een kolencentrale in de Eemshaven. NU.nl heeft de stukken ingezien. 

De nauwe band was vooral aan de orde voordat er een vergunning voor de kolencentrale werd verleend. Toen burgers, gemeenten en milieugroeperingen hun zienswijze kenbaar maakten, werden deze direct naar NUON doorgestuurd. Het weerwoord van NUON werd soms letterlijk door de provincie in het uiteindelijke besluit overgenomen.

Ook NUON diende zelf een zienswijze in, die niet naar de andere belanghebbenden werd doorgestuurd. In een reactie stelt de provincie dat dit niet verkeerd is en dat de teksten van NUON soms erg goed waren. Dat de zienswijzen direct werden overgenomen zou helpen eventuele onduidelijkheden weg te nemen.

Kring van ambtenaren

Na het besluit over de vergunning werd het overleg tussen de provincie en de energiebedrijven geïntensiveerd. In een door Greenpeace aangespannen rechtszaak om informatie boven tafel te krijgen, werd duidelijk dat er een gezamenlijke processtrategie was afgesproken om de vergunning overeind te houden. Volgens de provincie hebben zowel zij als de bedrijven daar belang bij.

Het overleg tussen de partijen noemt de provincie 'intern beraad'. Die juridische term is bestemd voor de kring van ambtenaren die vertrouwelijk kunnen overleggen over beleid.

"Het is tegen deze achtergrond dat Gedeputeerde Staten NUON en RWE heeft betrokken in het intern beraad over de wijze waarop de besluiten voor de bestuursrechter zullen worden verdedigd", houdt de provincie de rechters voor in een poging documenten over het overleg niet openbaar te maken.

Welwillend

Toen Greenpeace informatie wilde opvragen via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), werden NUON en RWE belanghebbenden. Voor een besluit over de te openbaren documenten namen de bedrijven zes weken de tijd om zich te verzetten omdat het 'vakantietijd' was. Volgens de wet kan dat niet en is de officiële termijn voor een Wob twee weken.

Vervolgens vochten NUON en RWE tegen openbaarmaking van de informatie en startten een procedure. De bedrijven worden door de provincie achter gesloten deuren gehoord en ook de schriftelijke argumenten waartegen Greenpeace het moest opnemen, krijgt de milieuorganisatie niet te zien.

Toen het Wob-verzoek eenmaal bij de bestuursrechter kwam, kreeg Greenpeace de argumenten slechts gedeeltelijk te zien. Volgens de provincie was dat om de bedrijfsbelangen van de bedrijven te beschermen.

Over de schreef

Volgens hoogleraar Recht en Bestuur van de Wageningen Universiteit Bernd van der Meulen roept de gang van zaken terecht vragen op. "Van de overheid mag je verwachten dat ze zonder vooringenomenheid handelen", zegt hij tegenover NU.nl. Hij wijst erop dat bij vergunningsaanvragen het vaker voorkomt dat de aanvrager meteen de zienswijzen krijgt. "De wet vraagt dan wel dat alle belanghebbenden gelijk worden behandeld."

Door overleg met NUON en RWE te bestempelen als 'intern beraad' gaat de provincie 'over de schreef', omdat er dan een bijzondere positie voor een aanvrager van de vergunning ontstaat. Ook roept het totaalbeeld van de nauwe relatie tussen de partijen vragen op. Volgens de hoogleraar moet de wet voor iedereen hetzelfde werken en mag er geen twijfel ontstaan.

Niets verkeerd

Greenpeace stoort zich aan de nauwe band tussen NUON en RWE. "Uit de lijst van stukken die slechts deels openbaar zijn gemaakt, blijkt dat de provincie intensief overleg heeft gevoerd met NUON en RWE. Niet alleen gebeurde dat voordat de vergunning werd verleend, maar ook bij de procedures bij de rechter", zegt Greenpeace-advocaat Bondine Kloostra tegenover NU.nl.

De provincie stelt in een reactie dat er juist wel is geprobeerd alle belangen zo goed mogelijk te behartigen. Zij vinden het logisch dat de energiebedrijven in het geheim mochten reageren en vinden ook de langere termijn in een vakantieperiode niet vreemd.

Beslissen

Of het terecht is het overleg met de energiebedrijven als 'intern beraad' af te doen en ze daarmee als adviseur te zien, moet volgens de provincie de rechter nu beslissen. "Maar van een voorkeursbehandeling is geen sprake", stelt een zegsvrouw dan ook.

Maandag staan Greenpeace en de provincie Groningen bij de bestuursrechter.