DEN HAAG - Ook als allochtonen dezelfde positie hebben als autochtonen, doen ze het in sommige opzichten slechter.

Dat allochtonen vaker worden verdacht van een misdrijf of het slechter doen op de arbeidsmarkt, wordt bijvoorbeeld niet helemaal verklaard door hun lagere opleidingsniveau.

Vermoedelijk spelen ook zaken als discriminatie en de mate van sociale controle binnen de eigen groep mee.

Dat is een van de conclusies van het jaarrapport integratie dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) woensdag heeft gepresenteerd.

Criminaliteit

Enkele belangrijke bevindingen kwamen overigens vorige week al naar buiten via de PVV. Zo is de criminaliteit onder Marokkanen en Antillianen nog steeds erg hoog.

65 Procent van de Marokkaanse mannen en 55 procent van de Antilliaanse is tussen zijn 12e en 23e wel eens opgepakt. Onder autochtonen is dat 25 procent.

Werkloosheid

De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen loopt de afgelopen jaren sneller op dan onder andere groepen. In 2010 was 23 procent van de jongeren met een niet-westerse achtergrond werkloos, tegen 10 procent van de autochtone.

Na een jarenlange daling, is het aantal niet-westerse allochtonen met een uitkering de afgelopen tijd weer toegenomen. 12 procent heeft een bijstandsuitkering, onder autochtonen is dat 2 procent.

Onderwijs

Maar het SCP constateert ook positieve ontwikkelingen. Allochtone jongeren hebben nog steeds een onderwijsachterstand, maar lopen die wel in. De instroom in het hoger onderwijs onder Marokkanen en Turken van de tweede generatie steeg van 20 procent in 1995 tot 40 procent in 2010.

Verder trouwen Turkse en Marokkaanse Nederlanders steeds minder vaak met een partner die overkomt uit het land van herkomst. In 2001 was dat nog bij 50 procent van de huwelijken het geval, in 2010 was dat 20 procent.

Omvang

Vorig jaar was 11 procent van de Nederlandse bevolking (1,9 miljoen personen) van niet-westerse afkomst. Twee derde hiervan was Turks, Marokkaans, Surinaams of Antilliaans. De omvang van deze vier groepen nam sinds 2000 met 250.000 personen toe.

Dat kwam voornamelijk door geboorten. Het migratiesaldo (de immigratie minus de emigratie) bedroeg in 2010 slechts 2000 personen.

Leers

Minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) nam het rapport woensdag in ontvangst. Hij wees erop dat de meeste mensen volgens hem wel willen integreren en dat we hun verhalen te weinig horen. Die verhalen zouden stimulerend werken.

Leers zei ook dat het aan de Nederlandse samenleving is om zich open te stellen voor vreemdelingen die willen meedoen, al moeten die zelf ook laten zien dat het hun hun inzet waard is en dat ze zich aan de Nederlandse normen en waarden houden.

Ook de strengere aanpak van allochtonen die dat niet doen, moet volgens Leers het draagvlak handhaven voor de komst van vreemdelingen naar ons land.

Speerpunt

Het Landelijk Overleg Minderheden zei in een reactie dat de ''de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie een speerpunt moet worden van het kabinet’’. Dat is volgens de organisatie nodig om de jeugdwerkloosheid onder allochtonen tegen te gaan.

''Met een zo hoge werkloosheid komt van integratie niet veel terecht.’’