AMSTERDAM – Gemeenten en provincies hebben veel vrijheid om de ernst te bepalen van bodemvervuiling.

Landelijke richtlijnen voor het aanwijzen van zogenoemde 'humane spoedlocaties' bestaan, maar het is aan de lokale overheid om die te interpreteren.

Dit blijkt uit een rondgang van NU.nl langs 42 gemeenten en provincies.

Aan alle verantwoordelijke instanties werd gevraagd naar aanvullende informatie over de vervuilde grond in hun regio.

Lokale overheden

Humane spoedlocaties worden door de overheid gedefinieerd als plekken waarbij de vervuiling kan leiden tot risico’s voor de menselijke gezondheid. Het is aan de lokale overheden om vast te stellen in hoeverre dit zo is. Met de bevoegde overheden is afgesproken dat deze plekken uiterlijk in 2015 zijn gesaneerd of dat ten minste de risico’s beheersbaar zijn gemaakt.

Eerder deze maand kwam het ministerie van Milieu en Infrastructuur naar buiten met een lijst met 414 plekken met potentiële humane risico’s. Over welke plekken op deze lijst thuis horen heerst weinig eenduidigheid. Het ministerie geeft zelf aan dat bodemsanering maatwerk is.

"Decentrale overheden kennen de situatie, weten hoe de locatie nu wordt gebruikt en hoe de locatie in de toekomst mogelijk gebruikt gaat worden", licht het ministerie in een reactie toe. "Zij hebben de bevoegdheid om het gebruik aan te passen. En op grond van de Wet bodembescherming hebben zij ook de bevoegdheid om saneringsmaatregelen te nemen."

Interpretatie

Zo werd het aantal humane spoedlocaties in Gelderland in de eerste helft van 2011 bijna gehalveerd van 38 tot 20 nadat nader onderzoek uitwees dat de vervuiling van een aantal chemische wasserijen toch geen reëel risico opleverde voor de volksgezondheid.

In Groningen nam het aantal spoedlocaties in dezelfde periode echter toe van 3 tot 26. Volgens een woordvoerder van de provincie Groningen zijn deze grote verschillen voor een belangrijk deel te verklaren door een verschil in interpretatie tussen de verschillende overheden over wat als risicolocatie moet worden aangemerkt.

De dertig grootste gemeenten en twaalf provincies zijn ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor de sanering van de vervuilde grond. Ook ligt bij deze lagere overheden de plicht om de omwonenden te informeren. Met behulp van de door de gemeenten en provincies aan NU.nl verstrekte informatie is het volgende overzicht gemaakt.

De iconen geven een indicatie van de locatie van de grondvervuiling. Klik op het icoontje voor meer informatie. Ook is op een aantal locaties de sanering al in de laatste fase. (c)NU.nl/Jelle Kamsma

De volledigheid van de verstrekte informatie verschilt sterk per overheid. Niet alle gemeenten en instanties waren in staat alle gegevens rondom de humane spoedlocaties te verstrekken.