DEN HAAG - Het kabinet wil de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) afhankelijk maken van het inkomen. Nu krijgen mensen die het wat breder hebben, ook zo'n tegemoetkoming in hun extra kosten, bijvoorbeeld voor speciale kleding.

Hier denkt het kabinet vanaf 2013 jaarlijks 250 miljoen euro op te kunnen besparen.

Paren met een gezamenlijk inkomen boven 35.100 euro krijgen over 2012, dus in 2013, geen tegemoetkoming meer. Alleenstaanden met een inkomen boven 24.570 euro krijgen ook het nakijken.

Mensen met aanzienlijke vermogens gaan vanaf 1 januari 2013 meer eigen bijdrage voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betalen.

Het kabinet stemde in met een wetsvoorstel daartoe. Het voorstel is een uitwerking van het regeer- en gedoogakkoord.

Tot dusver betalen rijkere Nederlanders evenveel als anderen. Vanaf 2013 zal 4 procent van het box 3-vermogen bij het bijdrageplichtige inkomen extra worden meegeteld.