RIJSWIJK - Er wordt meer hulp geboden aan jongeren door Jeugdzorgorganisaties, maar dat is vaak minder ingrijpend en met minder dwang dan in voorgaande jaren.

Dat blijkt uit de Brancherapportage Jeugdzorg van Jeugdzorg Nederland, die dinsdag wordt gepubliceerd.

Zo is er in 2010 vijftien procent meer jeugdhulp ingezet in vergelijking met 2009. Daarbij wordt de hulp gericht in en naast het gezin, waardoor er minder uithuisplaatsingen hebben plaatsgevonden.

Ook blijkt dat als de hulp binnen het gezin niet toereikend is, een kind vaker in een pleeggezin wordt geplaatst en minder snel in een jeugdzorgaccommodatie.

Minder verzoeken

In de rapportage staat ook dat in 2010 meer contact is opgenomen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Vooral het aantal onderzoeken is daardoor gestegen en ook wordt er vaker vrijwillige hulp gestart, met toestemming van de ouders. Er wordt daardoor minder vaak een verzoek ingediend bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Zowel het aantal jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel als een jeugdreclasseringsmaatregel stabiliseert. Het aantal kinderen in een Justitiële jeugdinrichtingen is sterk gedaald.