DEN HAAG - Scholieren scoorden het afgelopen jaar minder goede cijfers voor hun eindexamens. Met name voor Nederlands, Engels en wiskunde daalde de beoordeling.

Op het vwo haalden scholieren gemiddeld een 6,1 voor hun examen Nederlands; vijf jaar geleden was dat nog een 6,4. Ook op de gemengde/theoretische leerweg van het vmbo daalde het gemiddelde cijfer voor het examen wiskunde naar een 6,1.

Dat blijkt uit het woensdag gepubliceerde jaarverslag 2009/2010 van de Inspectie van het Onderwijs.

De Inspectie is bezorgd over de lagere examencijfers, omdat er de komende jaren veel verwacht wordt van het voortgezet onderwijs, onder meer door de aangescherpte exameneisen en de reken- en taaltoetsen.

Zwak

In het voortgezet onderwijs werd afgelopen jaar een op de tien scholen als zwak beoordeeld. 1,1 procent, ofwel 29 scholen, waren zelfs zeer zwak. De aantallen zijn iets beter dan het jaar daarvoor.

In Noord-Brabant en Limburg is geen enkele zeer zwakke school te vinden. Groningen en Flevoland vallen in negatieve zin op door hun hoge percentage zeer zwakke middelbare scholen.

Wettelijke norm

Op 80 procent van de middelbare scholen wordt de wettelijke norm qua lesuren gehaald. De scholen die de norm niet halen, worden door de Inspectie extra scherp gevolgd.

De Inspectie heeft ook laten weten extra streng op te treden tegen mbo's die het verzuimbeleid niet op orde hebben. Van de 23 instellingen die zijn bekeken, voldeden er slechts zeven aan de regels. Als bij een volgende controle de zaken niet geregeld zijn, kan de Inspectie een bestuurlijke boete opleggen.

Uit het jaarverslag blijkt verder dat het gemiddelde opleidingsniveau stijgt, leerlingen op basisscholen iets beter presteren en er minder voortijdig schoolverlaters zijn.

Van Bijsterveldt

De plannen voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs werpen vruchten af, maar we zijn er nog niet. Zo reageert minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt op het jaarverslag.

Daaruit blijkt volgens de minister dat er een stijgende lijn zit in de kwaliteit van scholen. Ze wil de komende tijd vooral inzetten op verdere professionalisering van leraren en leidinggevenden.

Ook wil ze een cultuuromslag in de benadering van leerlingen. Ze pleit voor een 'ambitieuze leercultuur': de leerkrachten stellen doelen in wat leerlingen moeten weten en kunnen. Het onderwijs moet er vervolgens op ingericht zijn die doelen te halen.

Snel actie

De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt dat er snel actie moet worden ondernomen tegen het lerarentekort. Er waren goede plannen, zegt de bond, maar die worden nu getorpedeerd door bezuinigingen op het onderwijs.

''Zo los je problemen nooit op'', zegt de AOb. De bond benadrukt dat het aanstellen van onbevoegde leerkrachten geen oplossing kan zijn voor de problemen.