DEN HAAG - Minder mensen komen naar Nederland om asiel aan te vragen. In de eerste helft van dit jaar meldden zich bijna 6300 asielzoekers. De eerste zes maanden van 2009 waren dat er nog bijna 7400. Dat is een afname van 15 procent.

Dat blijkt uit een voortgangsrapportage over het vreemdelingenbeleid waarmee de ministerraad vrijdag heeft ingestemd. Mede door de lagere aantallen die zich melden, is de wachtlijst voor het indienen van een asielaanvraag steeds korter geworden. Halverwege 2009 wachtten er nog tweeduizend mensen, een jaar later waren dat er 320.

Door het afschaffen van de bijzondere bescherming voor Somaliërs in mei 2009 is ook het aantal aanvragen uit dit land sterk gedaald. De eerste zes maanden van dit jaar hebben zich ongeveer 1400 Somaliërs gemeld, in de eerste helft van 2009 waren dat er 3510; een daling van 60 procent.

Het aantal beroepsprocedures in asielzaken nam met 30 procent toe. De teller stond op 1 juli op ruim 8100 lopende zaken. In de tweede helft van 2009 zijn er meer asielzoekers in beroep gegaan tegen een beslissing op hun aanvraag.

Eerder aanvrageren

Ook zijn er nogal wat zaken die niet zo snel afgehandeld kunnen worden. Dit heeft onder meer te maken met asielzoekers die al eerder asiel in een ander EU-land hebben aangevraagd. Zij mogen niet meer in Nederland aankloppen.

Dit gold ook voor de opvallende hoeveelheden Georgiërs die in 2009 en de eerste maanden van dit jaar opeens naar Nederland kwamen. De meesten hadden het eerder in Polen geprobeerd. Maatregelen om deze toestroom tegen te gaan hebben inmiddels effect gesorteerd, staat in de rapportage.