Commissie wil meer weten over gezondheidseffect hoogspanningslijn Rilland

De Commissie voor de milieueffectrapportage wil meer informatie over het effect van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg op de gezondheid van mens, dier en natuur. 

"De effecten op natuur, landschap en gezondheid vragen nog aandacht", stelt de commissie donderdag in haar eerste beoordeling van de 380 kV-verbinding.

De commissie adviseert in het milieueffectrapport de mogelijke gezondheidseffecten te beschrijven van de magneetveldzone die de ondergrondse hoogspanningskabels veroorzaken.

"Het aantal woningen in de magneetveldzone kan hoger uitvallen dan waarvan nu is uitgegaan", schat de commissie. Het advies is gericht aan de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. 

Vleermuizen

Ook de gevolgen van aanvaring van vogels en vleermuizen met de hoogspanningsverbinding vraagt volgens het adviesorgaan nog aandacht. "Vooral bij beschermde soorten, zoals steltlopers. Mogelijk zijn maatregelen
nodig om negatieve effecten te verminderen. Denk aan het aanbrengen van zogeheten varkenskrullen of vogelflappen aan de draden, waardoor het aantal vogelaanvaringen vermindert."

Ook alternatieve tracés voor de nieuwe verbinding moeten volgens de commissie in ogenschouw worden genomen. Daarnaast ontbreekt nog beeld van de landschappelijke effecten van de hoogspanningsverbinding, aldus de commissie. "Vooral verbeeldingen vanuit landschappelijk waardevolle gebieden, zoals de Brabantse Wal en vanuit woonwijken zijn relevant."

Onderzoek

De onafhankelijke commissie adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten. Het bevoegd gezag, in dit geval de twee ministeries, besluiten over het project.

TenneT, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding
tussen Rilland en Tilburg aanleggen. Verschillende tracéalternatieven en -varianten zijn in onderzoek.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft de commissie gevraagd om in een tussentijds advies een eerste beoordeling te geven van de nu beschikbare informatie. Later toetst de commissie het volledige milieueffectrapport.

Lees meer over:
Tip de redactie