De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland. ‘Dat is een belangrijke conclusie uit de voortgangsrapportage van het Natuurpact dat het Rijk en de provincies hebben gesloten’, laat de provincie Zeeland weten. 

Zeeland zet zich voor dit pact onder meer in voor kustbroedvogels, omdat de populatie onder druk staat. Zo moet een caisson in de Oosterschelde, een overblijfsel van de genomen maatregelen na de Watersnoodramp in 1953, vogels een veilige broedplaats bieden.

Sinds de decentralisatie van het natuurbeleid zijn de provincies hiervoor verantwoordelijk. Hier hoort de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (vroeger de Ecologische Hoofdstructuur) bij.

"De totaal beoogde omvang van het netwerk is 670.000 hectare en 616.000 hectare is nu klaar", laat de provincie Zeeland weten. "De provincies hebben tot 2027 de tijd om de nog resterende acht procent te realiseren."

Biodiversiteit

Zeeland wil met verschillende partners de bijzondere Zeeuwse natuur behouden en beschikbaar en beleefbaar maken voor inwoners en bezoekers. Het natuurnetwerk draagt daaraan volgens de provincie bij. "In Zeeland zijn we al ver met het behalen van het doel. Voor 2027 moeten we nog 955 hectare realiseren."

Daarnaast speelt het verbeteren van de biodiversiteit een belangrijke rol, aldus de provincie. "Zo krijgen kustbroedvogels in Zeeland extra aandacht."

Kustbroedvogels

De zuidwestelijke delta is een belangrijk leef- en broedgebied voor kustbroedvogels. "Helaas staat de populatie van enkele soorten onder druk. Dat komt onder andere door roofdieren en toenemende recreatie."

Broedgebieden die schaars begroeid zijn, waar voedsel beschikbaar is en de vogels niet worden verstoord, zijn populair. "De meest kritische vogelsoorten zijn de grote stern en dwergstern. Andere soorten, zoals het visdiefje, kunnen ook profiteren van de maatregelen."

Een mooi voorbeeld van samenwerken en beleefbaar maken van natuur noemt Zeeland het geschikt maken van een caisson voor visdiefjes in de Oosterschelde. Bij Schelphoek liggen drie caissons die dienst deden na de Watersnoodramp van 1953 en tijdens de Deltawerken.

"Het grootste caisson is met betonnen platen afgedekt. Daarop zijn grind en schelpen gestort. Visdiefjes broeden graag op kale grond."

Webcam

Omdat de caisson uit de kust ligt en een hoge, steile rand heeft, is het een veilige broedplek. Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, provincie Zeeland en Vogelbescherming Nederland hebben samen aan dit project gewerkt.

"Binnenkort zijn de broedvogels te zien met een webcam en kan het publiek het kraamseizoen van de visdiefjes beleven." Er zijn al meer kustbroedeilanden aangelegd in Zeeland, zoals bij Tholen, Noord-Beveland, langs de zuidkust van Schouwen-Duiveland en in het Veerse Meer. De provincie Zeeland stelt hiervoor geld beschikbaar.

‘De eilanden bij Tholen en Noord-Beveland zijn al succesvol voor visdiefjes.’