Ga bij het maken van plannen meer de dorpen in om inwoners om hun mening te vragen. Dat is een van de veranderingen die waarnemend burgemeester Piet Zoon van Reimerswaal wil doorvoeren in het gemeentehuis.

Na de pensionering van de vorige burgemeester is Piet Zoon per 1 mei aangesteld als waarnemer om verbeteringen in het gemeentehuis en de bestuurlijke organisatie te realiseren voordat er een nieuwe burgemeester komt.

Er zijn spanningen in de gemeenteraad en tussen leden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast komt het duale stelsel – de scheiding van verantwoordelijkheden en taken tussen college en gemeenteraad – onvoldoende tot uitdrukking door dominantie van de coalitie.

Vorige maand werd bekend dat Zoon langer aanblijft, maar tot wanneer is nog niet duidelijk. Er is volgens de gemeente Reimerswaal geen termijn gesteld waarbinnen de waarnemer zijn taak moet volbrengen. In maart overleggen de Reimerswaalse fractievoorzitters opnieuw met commissaris van de koning Han Polman.

"Tot de zomer heb ik zo’n 25 gesprekken gevoerd over de problemen, met bijvoorbeeld raadsleden, collegeleden, de griffier, ambtenaren en de gemeentesecretaris", blikt Zoon terug op zijn begintijd. Dat resulteerde in een agenda voor verbetering. "Nu is het zaak deze verbeterpunten te implementeren."

Informeren

Dit proces begeleidt een extern adviseur en een werkgroep onder leiding van Zoon. De werkgroep bestaat verder uit de gemeenteraadsleden Carla Hoogerland en Marien Weststrate, gemeentesecretaris Frans Marquinie en raadsgriffier Tycho Jansen.

"In de agenda voor verbetering gaat het over hoe we met elkaar omgaan", licht Zoon toe.

"Bijvoorbeeld in de communicatie onderling en bij vergaderingen. Zo wordt er gezegd dat de partijen in de gemeenteraad met een wethouder beter geïnformeerd worden dan de partijen zonder collegelid. We hebben afgesproken dat het college de partijen zonder wethouder, de PvdA, ChristenUnie en Leefbaar Reimerswaal, op gezette tijden informeert over lopende zaken. Ik zie erop toe dat alle objectieve informatie verstrekt wordt."

Samenleving

Voor de agenda voor verbetering actualiseren de partijen de reglementen voor het lokaal bestuur, zoals de regels tijdens raadsvergaderingen, code voor goed bestuur en integriteitsregels. Dit betekent bijvoorbeeld dat een raadslid dat in het bestuur van een sportvereniging zit niet mag meebeslissen over plannen voor zijn club.

Daarnaast wijzen meerdere rapporten volgens Zoon uit dat raadsleden meer naar buiten moeten, het gemeentehuis uit. "Anders krijg je een tweedeling in de samenleving, zegt bijvoorbeeld commissaris van de koning in Noord-Brabant Wim van de Donk."

Bij het maken van beleidsplannen moet de gemeenteraad kaders stellen en daarna kunnen de raadsleden actief de samenleving ingaan om inwoners naar hun mening te vragen, vindt Zoon. "Dat vraagt dus om een andere houding van de raadsleden en ambtenaren."

Aanjagen

Omdat voor deze vernieuwingen een cultuuromslag nodig is, is de agenda voor verbetering niet een, twee, drie uitgevoerd. Dat maakt Zoon niet minder enthousiast over zijn opdracht. "De agenda voor verbetering moet leiden tot een stabieler, rustiger gemeentebestuur, waarmee je niet op de loop gaat. Ik hoop daaraan een bijdrage te leveren."

De waarnemer zegt zich daarbij als een vis in de Zeeuwse wateren te voelen. "De mensen hier zijn nuchter en houden van rechtlijnigheid. Dat past bij mij. Ik heb een enorme passie voor openbaar bestuur en zaken aanjagen vind ik geweldig. Met goed openbaar bestuur dien je het algemeen belang. Een plan maken waarvan iedereen blij wordt, dat is toch het mooiste?"