Waterschap Scheldestromen geeft in 2017 ruim 43 miljoen euro uit voor kustbescherming, goede wegen en het watersysteem in Zeeland. Dat blijkt uit de nieuwe begroting van het schap. 

De belastingtarieven stijgen gemiddeld met 2,45 procent. "Dat is betaalbaar", vindt waterschapsbestuurder Denis Steijaert.

De portefeuillehouder financiën spreekt van een gezonde begroting en meerjarenraming tot en met 2020. "De investeringen voor volgend jaar zijn in balans met de ontwikkeling van de lastendruk", zegt Steijaert.

"We presenteren een verantwoorde begroting die zorgt dat we onze taken optimaal kunnen uitvoeren, terwijl de Zeeuwse burger niet wordt geconfronteerd met grote lastenstijgingen."

Fietspaden

Volgend jaar legt Scheldestromen vrijliggende fietspaden aan tussen Goes en Kattendijke en langs de Korendijk, op de route van Lewedorp naar Nieuwdorp. "Dit kost in totaal 3,4 miljoen euro. Daarnaast investeren we bijna een miljoen euro in het oplossen van knelpunten in de fietsinfrastructuur langs de Ooster- en Westerschelde."

De waterzuiveringsinstallatie in Ritthem bouwt het schap voor negen miljoen euro om tot energiefabriek. Dit betekent dat de installatie van verwerker van afvalwater verandert in een producent van energie.

Dijkversterkingswerk vraagt een investering van 1,3 miljoen euro. Volgend jaar maakt Scheldestromen plannen voor versterkingswerken bij Hansweert en de aansluiting bij het dijkvak bij de kerncentrale in Borssele.

Waterhuishouding

Voor het verbeteren van de waterhuishouding reserveert het schap ruim 14,3 miljoen euro. "We leggen meer de focus op zoet water. Door de langere periodes van droogte stijgt de behoefte aan zoet water."

Aan de andere kant valt er steeds vaker in korte tijd meer neerslag. "Dan hebben we juist meer opvangcapaciteit nodig. De uitdaging voor de komende jaren is om ons watersysteem hierop in te richten."

De algemene vergadering van het waterschap behandelt de begroting op donderdag 24 november.