Waterschap begint met verdiepen Sloekreek

Waterschap Scheldestromen is deze week begonnen met het verdiepen van de Sloekreek bij Lewedorp. Door hem dieper te maken verbetert de kwaliteit en kwantiteit van het water.

Een zuigerbootje baggert de kreek. De baggerspecie gaat via drijvende leidingen naar een perceel aan de Oude Veerweg. Daar laat het waterschap het drogen waarna het wordt gebruikt om laaggelegen percelen op te hogen.

Ze denkt dat er zo'n 122.000 kubieke meter specie uit de kreek wordt gehaald.

Hoewel er al een onderzoek is uitgevoerd denkt het waterschap nog explosieven te kunnen tegenkomen. Delen die verdacht zijn, worden op een speciale manier gebaggerd.

Subsidie

De aannemer is tot eind maart bezig met de klus. Het waterschap zegt dat het toekomstbestendig maken van de kreek zo'n 2,1 miljoen euro kost.

Er is een subsidie aangevraagd van 1,7 miljoen euro uit het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma POP3.

Tip de redactie