De gemeente Kapelle presenteert voor 2017 een sluitende begroting.

Ook voor de jaren erna voorziet ze overschotten. "We gaan financieel gezond de toekomst in", zegt de Kapelse wethouder financiën Jon Herselman. De gemeenteraad behandelt de begroting in haar vergadering van 1 november. Op 8 november stelt ze de begroting vast.

"De inkomsten en uitgaven zijn voor 2017 in balans", aldus Herselman. De jaren daarna verwacht het college van burgemeester en wethouders jaarlijks geld over te houden. "Dat bedrag loopt op tot ongeveer vijf ton per jaar in 2020."

Decentralisaties

Wat de gemeente precies kwijt is aan haar nieuwe taken door de decentralisatie, bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, is nog steeds niet helemaal duidelijk. "Van het geld dat we hiervoor uit Den Haag krijgen, houden we tot nu geld over voor 2016."

Voor 2017 verwacht Herselman vooralsnog ook uit te komen met het budget dat de rijksoverheid hiervoor aan gemeenten beschikbaar stelt.

Ambities

Herselman noemt het toekomstscenario uniek. "Een begroting met een plus van deze omvang heb ik in al mijn jaren als wethouder nog niet meegemaakt. Het geeft ons de nodige financiële armslag om ambities te realiseren." 

En dat bij een minimale verhoging van de gemeentelijke heffingen en belastingen die de inwoners betalen, zegt de wethouder. "De onroerendezaakbelasting en riool- en afvalstoffenheffing stijgen alleen met de inflatie."

Speerpunten

Kapelle zet de komende jaren in op zeven speerpunten: de realisatie van een nieuw sportcentrum aan de Vroonlandseweg in Kapelle, verbetering van de dienstverlening, preventie, duurzaamheid, de nieuwe Omgevingswet, public relations & marketing en organisatieontwikkeling.

"We willen bijvoorbeeld Kapelle beter op de kaart zetten als aantrekkelijke gemeente voor bedrijven om zich te vestigen." Onder duurzaamheid valt onder meer het project Diftar. "Hiermee hopen we een ton minder te hoeven uitgeven aan afvalinzameling."

Sparen

Het Kapelse financieel beleid is volgens Herselman eenvoudig, maar effectief. "Alle vaste lasten die we als gemeente hebben, zoals salarissen, huisvesting en onderhoud van wegen en riolen, moeten we kunnen betalen met vaste inkomsten. En wil je plannen kunnen uitvoeren, dan moet je daarmee nu al rekening houden in de begroting. Daarvoor moet je sparen." Als voorbeeld noemt hij de realisatie van het sportcentrum in 2021.

Dat het economische tij na jaren van bezuinigingen mee zit, heeft ook een gunstig effect op de Kapelse financiën. Gemeenten kunnen de komende jaren rekenen op een hogere bijdrage uit het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor een gemeente. "Voor Kapelle gaat het om drie ton extra vanaf 2018."