Vier natuurorganisaties eisen meer onderzoek voordat de nieuwe 380kv-verbinding tussen Borssele en Rilland wordt aangelegd. 

De Zeeuwse Milieufederatie, Het Zeeuwse Landschap, Vogelbescherming Nederland en Vereniging Natuurmonumenten missen 'transparante, cijfermatig onderbouwde uitleg' in de plannen van het ministerie van Economische Zaken en Tennet.

Noodzaak

Dat schrijven ze in een reactie op het ontwerp-inpassingsplan Zuid-West 380kv West. Sinds de eerste ideeën voor de nieuwe verbinding naar buiten zijn gekomen is er dusdanig veel veranderd dat 'nut en noodzaak' goed moeten worden onderzocht. Zo komt er bijvoorbeeld geen tweede kerncentrale meer.

Daarnaast vindt het viertal dat de hoge masten het landschap te sterk domineren en dat de natuur ernstig wordt aangetast. "Kwetsbare weidevogel- en ganzenfoerageergebieden verliezen hun functie of worden sterk aangetast. Ook vormen de kabels een gevaar voor diverse kwetsbare vogelsoorten."

Compenseren

De natuurorganisaties willen een uitgewerkt plan om het verlies aan landschap- en natuurwaarden te compenseren. Bovendien pleiten ze nog steeds voor de ondergrondse aanleg van een deel van de verbinding.