Veiligheidsregio Zeeland maakt nieuw plan rampbestrijding

De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft een algemeen plan gemaakt om rampen bij bedrijven waar veel gevaarlijke stoffen aanwezig zijn te bestrijden. Nu zijn er nog verschillende plannen die op elkaar lijken.

De VRZ komt nu met één document voor al deze bedrijven, met een algemeen stuk en specifieke delen per bedrijf. Het plan ligt tot 22 februari ter inzage.

Bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Hiervoor is het nieuwe rampbestrijdingsplan ontwikkeld. In dit document staan alle maatregelen die bij een ramp moeten worden genomen. 

Dit pakket moet ervoor zorgen dat de gevolgen van zware ongevallen en rampen voor de omgeving zoveel mogelijk worden beperkt door adequaat optreden van alle bij rampenbestrijding betrokken partners. 

Het plan is gemaakt in samenwerking met alle betrokken organisaties, zoals de overheden, hulpverleningsdiensten en de bedrijven.

Restrisico

Bedrijven in Nederland moeten aantonen dat zij een 'aanvaardbaar' risico vormen voor de omgeving. De bedrijven vragen vergunningen aan om te kunnen voldoen aan de voorschriften die op bepaalde activiteiten van toepassing zijn.

Voor bedrijven die vallen onder het Besluit risico zware ongevallen, zogenaamde Brzo-instellingen, moet bij de aanvraag van een milieuvergunning een veiligheidsrapportage worden ingediend. Hierin zijn de aanwezige risico’s beschreven en de maatregelen die het bedrijf heeft getroffen om de risico’s tot een aanvaardbaar niveau te beperken. 

"Een klein restrisico blijft altijd bestaan", legt de VRZ uit op haar website. "Waar wordt gewerkt kunnen fouten worden gemaakt en daarom kan honderd procent veiligheid nooit worden gegarandeerd." 

Rampen

Scenario’s waarvan de gevolgen zeer ernstig zijn, worden rampen genoemd. "Maar deze scenario’s hebben in de praktijk een kleine kans van optreden", zegt de VRZ.

De algemene organisatie voor rampenbestrijding en crisisbeheersing is uitgewerkt in het Regionaal Zeeuws Crisisplan. Hierin staat hoe de veiligheidsregio is voorbereid en hoe in geval van een ramp of crisis de bestrijding wordt uitgevoerd.

Inzage

Het ontwerp voor het algemeen rampbestrijdingsplan ligt tot maandag 22 februari ter inzage bij de VRZ, aan de Segeerssingel in Middelburg.

Ook ligt het plan ter inzage in de gemeentehuizen van Borsele, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen. Tot 22 februari kunnen belanghebbenden ook een zienswijze indienen.

Lees meer over:
Tip de redactie