De provincie laat de komende weken op Walcheren en de Bevelanden weer zoet-zoutmetingen uitvoeren. Dat gebeurt met een helikopter waaronder een meetapparaat hangt.

Wanneer de helikopter precies vliegt hangt af van de weersomstandigheden, maar vast staat dat de metingen in twee perioden van twee weken worden verricht.

Het meetinstrument bepaalt met elektromagnetische golven de zoet-zoutverdeling in de ondergrond. Van de metingen komen kaarten, die vanaf eind volgend jaar op de websites van de provincie en Waterschap Scheldestromen staan.

De provincie brengt de verdeling tussen het zoete en zoute water in de bodem in kaart, omdat het de zoektocht naar geschikte locaties voor wateropslag in de bodem vergemakkelijkt.

Door de klimaatverandering bestaat de kans dat er in de toekomst minder zoet water beschikbaar is. Boeren zouden dan overtollig regenwater kunnen opslaan in de bodem. Locaties die daarvoor geschikt zijn, staan dan op de kaarten.