Gedeputeerde Staten van Zeeland willen de verdubbeling van de Sloeweg (N62) aanpassen om het project toch medio 2016 klaar te hebben.

GS stellen de aanleg van een rotonde met bypasses voor op de kruising van de Sloeweg met Westerscheldetunnelweg. "In tegenstelling tot een eerder voorstel van de Task Force Sloeweg krijgt de rotonde dubbele rijstroken", laat de provincie Zeeland weten. 

"Uit berekeningen blijkt dat zo’n verkeersplein minimaal tot 2038 een vlotte doorstroming waarborgt, zelfs als we uitgaan van maximale groei van verkeer. Bovendien is dit in financieel opzicht de meest voordelige oplossing."

GS willen nog vier aanpassingen doorvoeren. Ze stellen voor de verdubbeling van de Bernardweg, vanaf de aansluiting met de Frankrijkweg tot de aansluiting op de Sloeweg, te schrappen. Ook gaat ze voor een 'Haarlemmermeer-oplossing', in plaats van een centrale rotonde, bij aansluiting Molendijk.

Daarbij komen er twee rotondes ter plaatse van de op- en afritten. Op deze locatie willen GS ook de berm smaller maken en damwanden achterwege laten. Als vierde wil ze de bestaande viaducten van de Drieweg benutten, waardoor de aanleg van twee nieuwe viaducten niet nodig is.

Discussie

Punt van discussie met de betrokken partijen is de aansluiting van de Sloeweg op de Westerscheldetunnelweg. Diverse partijen geven de voorkeur aan een ongelijkvloerse aansluiting op deze locatie.

"Het college vindt echter dat een gelijkvloerse aansluiting de doorstroming en verkeersveiligheid voldoende waarborgt en de extra kosten voor een ongelijkvloers knooppunt onverantwoord zijn. Bovendien is die oplossing niet te realiseren in 2016."

Voorstel

Dit voorstel kost 20,5 miljoen euro meer. "Dat is 1,5 miljoen euro meer dan op basis van eerste ontwerpen werd verwacht, maar valt binnen de bandbreedte die eerder was aangegeven." 

GS willen de kosten dekken uit het overschot van het project Sluiskiltunnel (10,8 miljoen euro), budgetten voor beheer en onderhoud (4 miljoen euro), een bedrag uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland (0,7 miljoen euro) en een bijdrage van het Rijk (5 miljoen euro).

Provinciale Staten besluiten op 3 juli over dit plan.