Het Natura 2000-ontwerpbeheerplan voor de deltawateren, de grote wateren in het deltagebied van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant, is klaar.

In het beheerplan staan regels om menselijke activiteiten te combineren met maatregelen voor de bescherming van onder andere vogels, vissen, zeezoogdieren en hun leefgebieden.

Nog tot en met 30 juli kunnen zienswijzen ingediend worden op het plan, dat loopt tot 2021. Op 7 juli is er een inloopavond over het plan in Goes.

Zeven grote wateren in de delta zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Het gaat onder meer om de Oosterschelde, Westerschelde en het Veerse Meer. Deze wateren zijn nu onderdeel van het Europese netwerk van natuurgebieden.

Bijzondere natuur

"Voor de bescherming van de bijzondere natuur in deze gebieden is het Beheerplan Deltawateren opgesteld", legt een woordvoerder van Rijkswaterstaat uit. Dit is de grootste beheerder van het gebied.

"In het beheerplan staan voor de komende zes jaar regels om menselijke activiteiten te combineren met maatregelen voor de bescherming van onder andere vogels, trekvissen, zeezoogdieren en hun leefgebieden. Het doel is het tegengaan van de achteruitgang van de biodiversiteit."

Activiteiten

In een beheerplan leggen het Rijk en de provincies vast welke activiteiten op welke wijze mogelijk zijn. "Hierbij staat de balans tussen beschermen, gebruiken en beleven centraal. Het streven is om activiteiten zoveel mogelijk te laten doorgaan zonder dat dit het realiseren van de natuurdoelen in gevaar brengt."

Omdat de deltawateren al jaren beschermd natuurgebied zijn, verandert er met het beheerplan volgens Rijkswaterstaat niet veel.

"Om de rust voor vogels en zeehonden te waarborgen, komen in de Westerschelde en het Grevelingenmeer enkele gebieden bij waar activiteiten niet zijn toegestaan. In de Oosterschelde gaat juist een gebied open – het Oliegeultje – waardoor het mogelijk is om rond de Roggenplaat te varen."

Kitesurfzones

Daarnaast zijn er dijktrajecten aangegeven die gesloten zijn voor fietsverkeer, bijvoorbeeld omdat er vlakbij belangrijke hoogwatervluchtplaatsen of broedgebieden zijn. Verder zijn in het beheerplan kitesurfzones voorzien op vijftien locaties in de Westerschelde, Oosterschelde, Grevelingen en Haringvliet.

"Het is straks mogelijk om bij elke windrichting in het deltagebied te kitesurfen." De gesloten gebieden en kitesurfzones worden vastgelegd in zogenaamde toegangsbeperkingsbesluiten.