In de nieuwe gedragscode voor beursgenoteerde bedrijven is geen bonusplafond opgenomen. Wel moeten bedrijven voortaan verantwoording gaan afleggen over hun interne beloningsverhoudingen.

Dat blijkt uit de herziene code voor goed bestuur, die de commissie-Van Manen donderdag heeft gepresenteerd. Het gaat om een geactualiseerde versie van de zogenoemde Code Tabaksblat uit 2003.

Ten opzichte van haar eerdere voorstellen heeft de commissie in deze definitieve versie een aantal aanpassingen gedaan. Zo is het voorstel geschrapt om commissarissen onder voorwaarden in aandelen te kunnen belonen. Daarbij moeten bedrijven voortaan elk jaar tekst en uitleg gaan geven over veranderingen in hun interne beloningsverhoudingen.

Uitgangspunt van de herziene code is dat bedrijven zich meer moeten richten op hun prestaties op de lange termijn. Misstanden als boekhoudfraudes, corruptie en kartelvorming zijn in de ogen van Van Manen vaak terug te voeren tot bedrijfsleiders die de langetermijndoelstellingen uit het oog verliezen.

De commissie vindt het daarom belangrijk dat er meer nadruk komt te liggen op eigen verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen.

Cultuur

Nieuw is bijvoorbeeld de introductie van het begrip cultuur in de gedragscode. Het richtsnoer verlangt van de top van de bedrijven dat zij een cultuur creëren die het gewenste gedrag en integer handelen binnen hun onderneming stimuleert.

Het is de bedoeling dat de herziene code volgend jaar wordt verankerd in de wet. Nederlandse beursvennootschappen worden dan geacht in 2018 te rapporteren over de mate waarin zij zich in het boekjaar 2017 aan alle bepalingen hebben gehouden.

Dijsselbloem

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem uitte in september nog stevige kritiek op de commissie, omdat die volgens hem in de eerder uitgebrachte conceptversie voor de nieuwe code nauwelijks voorstellen deed die de topbeloningen kunnen matigen en meer in verhouding brengen. 

"De code zou voorop moeten lopen in de discussie over inkomensverhoudingen en niet achteraf de al gegroeide praktijk in een code moeten vatten", zei Dijsselbloem.

De minister pleitte ervoor alle bonussen voor bedrijfsbestuurders te maximeren op 20 procent van hun jaarsalaris. Ook veel andere partijen kwamen met een reactie.

Gegraai

De herziene gedragscode voor beursgenoteerde bedrijven roept gemengde reacties op. Er is vooral veel lof voor de extra nadruk op langetermijndenken en duurzaam ondernemen. Bij onder meer de vakbonden blijven de keuzes op het gebied van beloningspraktijk echter ''als een graat in de keel steken''.

''Mooi dat het verantwoord ondernemen een plaats krijgt, maar jammer dat er geen handvatten voor de topinkomens in staan. Gegraai aan de top kan gewoon niet'', zegt voorzitter Maurice Limmen van vakbond CNV. ''De herziene code is een stap in de goede richting, maar in dat opzicht nog te vrijblijvend'', vindt ook FNV.

Een officiële kabinetsreactie komt waarschijnlijk pas begin volgend jaar. Minister Henk Kamp van Economische Zaken zei bij de overhandiging van het document dat alles eerst binnen het kabinet besproken zal worden. De bewindsman wees er daarbij wel op dat niet alle kabinetsleden dezelfde zaken belangrijk vinden.

Grondstoffen

Zelf vindt Kamp het onder meer goed dat er in de code ook oog is voor duurzame zaken als beschikbaarheid van grondstoffen. Hij zei ook dat het idee van een beloningsplafond, dat zijn collega Dijsselbloem eerder opperde in de discussie rondom de totstandkoming van de nieuwe code, niet iets is om in zo'n gedragsrichtlijn op te nemen.

Beleggersclub VEB zegt blij te zijn dat er in de code grote nadruk wordt gelegd op de rol van commissarissen. Collega's van Eumedion noemen het een gemiste kans dat in de nieuwe code niets is veranderd aan de verhouding tussen bedrijven en aandeelhouders.