1.Toepassing Aanvullende Voorwaarden

.1.Deze aanvullende voorwaarden betaling NU.nl Internet-diensten ("Aanvullende Voorwaarden") zijn van toepassing op de betaling van de door de Gebruiker aan NU.nl verschuldigde bedragen.
.2.Deze Aanvullende Voorwaarden vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden NU.nl Internet Diensten ("Algemene Voorwaarden"). De bepalingen in de Algemene Voorwaarden, met inbegrip van de definities, zijn onverkort van toepassing op deze Aanvullende Voorwaarden.

2.Automatische Incasso

.1.De Gebruiker machtigt hierbij NU.nl tot het periodiek (doen) incasseren van de door Gebruiker aan NU.nl verschuldigde bedragen van de door Gebruiker opgegeven bank- of girorekening.
.2.De Gebruiker staat ervoor in dat de door hem/haar opgegeven bank- of girorekening op het moment van incasso door NU.nl voldoende saldo bevat.
.3Indien het door de Gebruiker verschuldigde bedrag op enig moment niet door Nu.nl kan worden geïncasseerd op basis van de door de Gebruiker verstrekte machtiging omdat het saldo op de bank- of girorekening ontoereikend is, danwel om enige andere reden, zal NU.nl een nieuwe incasso-opdracht plaatsen. Alle kosten verbonden aan het plaatsen van een of meer nieuwe incasso-opdrachten, met een minimum van [€ 5,-] per incasso-opdracht, zullen aan Gebruiker in rekening worden gebracht.
.4Indien de door Gebruiker verschuldigde bedragen niet door NU.nl op basis van de door Gebruiker verstrekte machtiging kunnen worden geïncasseerd behoudt NU.nl zich het recht voor om de verschuldigde bedragen op andere wijze bij de Gebruiker in rekening te brengen.

3.Specificatie

.1.NU.nl zal de Gebruiker geen specificatie verstrekken van het te incasseren bedrag.
.2.De Gebruiker heeft het recht het geïncasseerde bedrag terug te laten boeken onder de daarvoor door de Nederlandse banken vastgestelde voorwaarden.

4.Intrekken machtiging

.1.De Gebruiker heeft het recht om de aan NU.nl verstrekte machtiging schriftelijk in te trekken, onverminderd de verplichting van de Gebruiker om de aan NU.nl verschuldigde bedragen te voldoen.
.2.In geval van intrekking van de machtiging door de Gebruiker behoudt NU.nl zich het recht voor om de verlening van (delen van) de Internet-diensten te staken en gestaakt te houden.