De woningcorporaties in West-Brabant en Tholen hebben de noodklok geluid, omdat steeds meer mensen met een sociale huurwoning in de financiële problemen komen.

Uit onderzoek van de corporaties blijkt dat ongeveer een kwart van de huurders problemen heeft met het betalen van de huur. Oorzaken hiervan zijn lage inkomens, afbrokkelen van de sociale zekerheid en de hoge lasten voor deze huishoudens.

Woningcorporatie Stadlander roept daarom de gemeente Bergen op Zoom op om maatregelen te nemen. "Ingezet moet worden op preventie, vroeg-signalering, financiële begeleiding en daar waar mogelijk arbeidsparticipatie. Het doel is om sociale huurders in de knel uiteindelijk meer financiële ruimte en daarmee meer ruimte om te leven te geven." 

Woonlasten

Stadlander liet samen met andere corporaties in de regio een onderzoek uitvoeren naar de betaalbaarheid van het wonen. "Opvallend is dat er tussen gemeenten grote verschillen zijn in de zogenoemde overige woonlasten. Die worden veroorzaakt door verschillen in de hoogte van de gemeentelijke belastingen en heffingen." 

Zo betalen huurders in Rucphen bijvoorbeeld geen rioolafvoerheffing, terwijl dit in alle andere gemeenten wel zo is. De grote steden (Roosendaal en Bergen op Zoom) zijn daarnaast zo’n honderd euro duurder met hun lasten dan de omliggende kleinere gemeenten.

Betaalrisico

Vooral de groep mensen met het laagste inkomen heeft problemen met het betalen van de huur. Gemiddeld 40 procent in deze groep loopt het risico dat ze straks hun huur niet meer kunnen betalen. "Deze huurders hebben, ondanks de huurtoeslag, moeite om rond te komen." Huishoudens met één inkomen, zoals alleenstaanden en éénoudergezinnen, maken 82 procent van het totaal aan huishoudens met een betaalrisico uit. 

De woningcorporaties willen dat er actie wordt ondernomen, maar geven wel aan dat huishoudens er in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor zijn om te zorgen dat inkomsten en uitgaven in balans zijn. "Als het de mensen zelf niet lukt om hun inkomenspositie te verbeteren, moet via de rijks- en/of gemeentelijke overheid, inkomensondersteuning worden ingezet." 

Huren verhoogd

Zelf hebben de woningcorporaties de laatste jaren de huren gematigd verhoogd en soms zelfs verlaagd. "Verder zetten de woningcorporaties ook fors in op het terugdringen van de energielasten, door woningverbeteringen te realiseren in de sociale huurwoningvoorraad."