Een initiatiefnemer wil de vier windturbines aan de Karolinadijk in Dinteloord opschalen, waardoor meer energie opgewekt kan worden met de windmolens.

De opschaling wordt daarmee het eerste project dat wordt onderworpen aan de sociale randvoorwaarden voor duurzame energieprojecten die de gemeenteraad in september 2016 heeft opgesteld. Zo moeten dit soort initiatieven gebaseerd zijn op een transparante en langjarige samenwerking met inwoners en bedrijven waar iedereen voordeel bij heeft.

Opschaling

De Regio West-Brabant heeft op 13 oktober 2011 een regionaal aanbod opgesteld richting de provincie Noord-Brabant en het Rijk voor de realisatie van windenergie.

De gemeente Steenbergen heeft daarin aangegeven dat, indien noodzakelijk voor het behalen van de provinciale doelstelling en de gemeenteraad akkoord gaat, medewerking verleend kan worden aan de opschaling van de vier bestaande turbines aan de Karolinadijk van 0,6 megawatt naar maximaal zes megawatt.

"Door de opschaling neemt het aantal turbines in de gemeente Steenbergen niet toe, maar het te leveren vermogen windenergie neemt wel toe." Nu er een initiatiefnemer is die dit project op wil pakken, is een plan van aanpak opgesteld om stap voor stap het proces te belopen samen met de burgers.

Randvoorwaarden

De door de raad vastgestelde sociale randvoorwaarden moeten als uitgangpunt genomen worden bij de onderhandelingen. Zo ervaren de burgers niet alleen de lasten van de windmolens, maar ook de baten. Zo pleitte de fractie van Gewoon Lokaal voor windturbines die niet hoger zijn dan 150 meter, omdat deze niet zouden moeten worden voorzien van obstakellichten en –markering.

Met deze opmerking is in het plan van aanpak rekening gehouden. De initiatiefnemer moet daarnaast een eenmalige bijdrage leveren van 15.000 euro per megawatt voor een kwaliteitsverbetering van het Steenbergse landschap.

Besluit

Aan het project zitten diverse risico’s vast. Zo zijn de sociale randvoorwaarden die de gemeenteraad heeft vastgesteld niet afdwingbaar, daarnaast kunnen bezwaren vanuit burgers een risico vormen.

"Ook de keuzes die gemaakt worden binnen het proces kunnen – ondanks zo goed mogelijke communicatie – politieke reuring geven." Uiteindelijk moet het project in 2020 gerealiseerd zijn.

Als binnen de gemeente niet gekomen wordt tot besluitvorming over invulling van het Steenbergse aanbod voor wat betreft de windmolens aan de Karolinadijk, dan zal de provincie het project overnemen. De gevolgen daarvan zijn onbekend.