De gemeente Woensdrecht gaat vanaf 19 juni 2017 de eigen bijdrage voor Wmo begeleiding en dagbesteding, de zogenaamde zorg in natura, verlagen.

De gemeente is bang dat de eigen bijdrage op dit moment een belemmering vormt voor het afnemen van de zorg, terwijl dit problematische gevolgen kan hebben. De verlaging van de eigen bijdrage is vooral een tegemoetkoming voor de middenklasse.

Medio 2016 kwamen er landelijke signalen vanuit Wmo cliënten en medewerkers dat de eigen bijdrage belemmerend zou werken voor mensen die binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorg nodig hebben.

De drie Brabantse Wal gemeenten hebben daarom onderzoek gedaan naar de situatie in hun eigen gemeentes en zij concluderen dat vooral in het geval van begeleiding en dagbesteding deze zorgmijding problematisch zou zijn.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage wordt nu vastgesteld op een bedrag van maximaal 17.50 euro per periode van vier weken, terwijl die voorheen afhankelijk was van de zorgkosten en je inkomen. Door inwoners zelf mee te laten betalen aan de voorzieningen die ze gebruiken, worden ze volgens de gemeente wel bewust gemaakt van de kostprijs van maatschappelijke ondersteuning.

"Daarnaast wordt een deel van de gemeentelijke uitgaven aan de Wmo hierdoor opgevangen."

Minima

De reden dat de gemeente Woensdrecht kiest voor het tegemoetkomen van middeninkomens is dat voor minima al een geschikte regeling bestaat.

"In de collectieve ziektekostenverzekering voor minima, die aangeboden wordt door de gemeente via de ISD Brabantse Wal, worden de kosten van de eigen bijdrage Wmo en Wlz gedekt. Minima kunnen zich aan het einde van ieder jaar aanmelden voor deze ziektekostenverzekering en de gemeente betaalt dan mee aan de premie. Hierdoor hebben minima de kans tegen een relatief lage premie een hoge zorgdekking te hebben", legt Van der Beek uit. 

Hogere inkomens

Desondanks heeft de verlaging van de eigen bijdrage ook voordelen voor mensen met hogere inkomens. Al verwacht de gemeente dat deze groep zich minder laat beïnvloeden door de eigen bijdrage.

"Het loslaten van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage zorgt er echter voor dat ook deze groep voordeel heeft bij deze regeling." De eigen bijdragen voor overige Wmo voorzieningen veranderen niet.