Plan voor 32 huizen op Boudewijn Groeve Ossendrecht

Tien jaar na de eerste plannen voor de ontwikkeling van de Boudewijn Groeve bij Ossendrecht ligt er eindelijk een concreet voorstel. 

Woningcorporatie Vestia, eigenaar van het terrein, wil 32 woningen realiseren op het voormalige fabrieksterrein, een maatschappelijke of recreatieve voorziening ontwikkelen op de locatie van Dennenheuvel, de natuurwaarden weer terugbrengen en het aardkundig monument herstellen.

Het voorontwerpbestemmingsplan daarvoor ligt vanaf donderdag ter inzage.

Natuur

Waar Vestia in het verleden nog grote woningbouwplannen voor ogen had voor de Boudewijn Groeve ligt de nadruk in het nu voorliggende voorontwerp vooral op de natuur- en landschapsontwikkeling.

Volgens het voorontwerpbestemmingsplan bieden de voormalige zandafgravingen mogelijkheden voor een schraal grasland in combinatie met enkele natte plekken of vennen die met een eenvoudig systeem van greppels met elkaar verbonden worden.

De vlakte moet omringd worden door zowel bestaand als nieuw bos, waarbij ruim vijf hectare aan nieuwe bomen worden aangeplant ter compensatie van de overige ontwikkelingen.

Woningbouw

Tegen de dorpskern wil Vestia namelijk maximaal 32 woningen bouwen. Een deel daarvan zal direct achter de woningen aan de Bevrijdingstraat worden gebouwd. Daarbij wordt de huidige Meiduinweg iets naar het oosten opgeschoven met een nieuwe aansluiting op zowel de Molendreef als de Bevrijdingstraat.

Op het oude fabrieksterrein en in de omgeving van de oude directeurswoning is in de visie ruimte ingericht voor 'extensief wonen'. Langs de noordzijde van de asfaltweg op het terrein zijn nog twee blokken opgenomen die de bestemming ‘boswonen’ mee krijgen.

Dennenheuvel

Een bijzondere positie in de visie is weggelegd voor de locatie van het voormalige rustoord Dennenheuvel. Een directe invulling van die locatie heeft Vestia nog niet kunnen vinden. Daarom is in het voorontwerp een multifunctionele bestemming opgenomen die zowel maatschappelijke als recreatief van aard kan zijn.

Gedacht wordt onder meer aan een kliniek, een zorgcomplex of een crematorium. "Ook is, gezien de ligging van de locatie in de regio Woensdrecht/Antwerpen, een hotel een reële optie", aldus het bestemmingsplan.

In het plan is als eis opgenomen dat de bebouwing moet passen in het landschap en een sterke relatie met de natuur aangaat. De ontsluiting van 'Dennenheuvel' zal via de Putseweg gebeuren. Langs de oprijlaan zullen enkele parkeerplaatsen worden aangelegd, waarvoor een deel van de bomen moeten wijken.

Aardkundig monument

Het pronkstuk van de Groeve bevindt zich vlakbij Dennenheuvel: het aardkundig monument. Het idee is dat bezoekers kunnen afdalen in een gat in de bodem en zo de miljoenen jaren oude gelaagdheid en daarmee ook de ontstaansgeschiedenis van de Brabantse Wal kunnen aanschouwen.

Daarnaast wordt gedacht aan een uitkijktoren bij het aardkundig monument, vanwaar bezoekers kunnen uitkijken over het nieuwe natuurgebied.

Want het centrale gebied van de Groeve zal na de ontwikkeling niet meer toegankelijk zijn voor publiek. Om de kwetsbare natuur te beschermen is recreëren straks alleen nog maar op de wandelpaden aan de randen van de Groeve mogelijk.

Inzage

Afhankelijk van de functie die op de locatie van Dennenheuvel komt, kunnen bezoekers daar terecht voor een kopje koffie en een informatiefolder.

Het bestemmingsplan is nu als voorontwerp gereed en ligt voor een periode van zes weken ter inzage. De reacties op de inspraakperiode zullen worden meegenomen in de verdere procedure voor de ontwikkeling van het plan.

Tip de redactie