Leefbaarheid De Heen, de stadsraad en de dorpsraden kunnen vanaf nu ieder jaar aanspraak maken op een bedrag van tienduizend euro om de kunstzinnige, culturele of (cultuur)historische leefbaarheid in Steenbergen te vergroten.

Het idee van de Dinteloordse dorpsraad om een suikerbietkunstwerk te plaatsen op de rotonde aan de Steenbergseweg is de aanleiding geweest voor een subsidieregeling voor alle kernen.

De dorpsraad van Dinteloord was eind 2016 al in een vergevorderd stadium met de plannen voor het kunstwerk op de rotonde, maar omdat een stuk financiering ontbrak werd hulp gezocht bij de gemeente.

De dorpsraad had nog 8.000 euro nodig, maar het college gaf nul op rekest totdat de PvdA-fractie een motie indiende.

Motto

Onder het motto 'gelijke monniken, gelijke kappen' werd afgesproken dat niet alleen de dorpsraad van Dinteloord geld krijgt voor een kunstwerk, maar ook de andere kernen mogen hun dorp of stad levendiger maken.

"Het betrekken van burgers bij hun eigen kern draagt bij aan de leefbaarheid en de sociale cohesie. Het leefbaar houden en maken van buurten en wijken verdient dan ook continue aandacht", stelt het college.

Spaarpot

Concreet betekent dit dat de gemeente een subsidieregeling heeft opgesteld met een spaarpot van 60.000 euro, oftewel 10.000 euro voor iedere kern.

"Hieruit volgt onder andere dat activiteiten worden gesubsidieerd die gericht zijn op de bevordering van de leefbaarheid van een kern en vanuit een kunstzinnige, culturele of (cultuur)historische context worden ontwikkeld."

De subsidieregeling wordt in eerste instantie voor twee jaar opengezet en wordt gedekt uit de algemene reserves.

Kunst- en Cultuurplatform

Om de uitvoering van de motie kracht bij te zetten is gesproken met het Kunst- en Cultuurplatform. Zij staan volgens het college erg positief tegenover het initiatief.

"Zij gaan graag in overleg met de stadsraad en andere dorpsraden over de mogelijkheden om de kernen te verfraaien en wil de raden ook graag actief ondersteunen bij de uitvoering van activiteiten. Het kunst- en cultuurplatform heeft een groot netwerk dat benut kan worden."