Het Bergse college blijft zich verzetten tegen de uitbreiding van de biovergistingsinstallatie Biomoer op de grens tussen Halsteren en Moerstraten. 

"Dit is nu eenmaal de lijn die we hebben ingezet en daar houden we ons aan vast", aldus wethouder Ad Coppens. Het college van burgemeester en wethouders adviseren de gemeenteraad dan ook om geen verklaring van geen bezwaar af te geven tegen de bouw van een vierde tank.

Het collegebesluit volgt op een uitspraak van de Raad van State. Die stelde in september dat niet de gemeente Roosendaal, maar de gemeente Bergen op Zoom aan zet is om te beslissen over de uitbreiding van Biomoer door het afgeven van een verklaring van 'geen bezwaar'.

Het bedrijf is gevestigd in Moerstraten, dat valt onder de gemeente Roosendaal, maar is in de loop der jaren uitgebreid richting Halsteren, dat in de gemeente Bergen op Zoom ligt.

Bezwaren

Waar Roosendaal altijd positief tegen de ontwikkeling van de biovergister heeft gestaan, ziet Bergen op Zoom juist volop bezwaren in de verdere uitbreiding van het bedrijf. "We hebben wel waardering voor het bedrijf, maar het zit daar niet op een handige locatie", stelt wethouder Coppens.

Het college wijst in haar argumentatie op de nabijheid van de natte natuurparel Halsters Laag, dat deel uit maakt van de Ecologische Hoofdstructuur.

Opgave

Volgens burgemeester en wethouders ligt voor dat gebied nog een grote opgave op het gebied van waterhuishouding. Het streven is om minder voedselrijk water uit de agrarische omgeving het gebied in te laten stromen.

Zowel de provincie als waterschap Brabantse Delta zijn bij dat project betrokken en stellen daar ook middelen voor beschikbaar. De ontwikkelingen van Biomoer passen volgens het college niet in de natte natuurparel en ook de bestaande silo’s worden als storend ervaren. Daarnaast twijfelt het college of de uitbreiding wel beperkt zal blijven tot de bouw van een vierde tank.

Gemeenteraad

Het 'nee' van het college betekent echter nog geen definitieve afwijzing. De gemeenteraad moet zich nog buigen over de vraag of het wel of geen verklaring van geen bezwaar afgeeft.

Dat besluit wordt vervolgens ter inzage gelegd, waarop zienswijzen kunnen worden ingediend. Na de definitieve vaststelling door de raad moet het college van Gedeputeerde Staten van de provincie het besluit overnemen.

Desondanks heeft de provincie de mogelijkheid om toch het laatste woord te nemen. Als die de ontwikkeling van Biomoer van provinciaal belang acht, kan de provincie er voor kiezen om via een inpassingsplan de uitbreiding toch toestaan.