De vijf wijkteams in de gemeente Woensdrecht zijn blijvertjes. Die conclusie kan getrokken worden uit de evaluatie over het eerste jaar van de vernieuwde buitendienst.

In het rapport komt vooral tevredenheid naar voren over de nieuwe werkwijze. Dat vertaalt zich onder meer in het aantal klachten en meldingen dat bij de gemeente binnenkomt over de openbare ruimte. Die meldingen zijn weliswaar flink in aantal toegenomen, maar worden tegelijkertijd ook veel sneller afgehandeld.

Dat heeft volgens het rapport bijgedragen tot een verbetering van het onderhoudsniveau. "En misschien ook van het vertrouwen van de burger in de lokale overheid", staat in de evaluatie te lezen.

Ziekteverzuim

Ook het ziekteverzuim wordt in het rapport aangehaald als indicator voor het succes van de wijkteams. Onder de oude buitendienst kende de gemeente een vrij hoog ziekteverzuim van ruim drie procent, maar onder de nieuwe omstandigheden was dat gedaald naar gemiddeld 2,25 procent.

"Als het ziekteverzuim een indicatie is voor de wijze waarop het implementatieproces van de nieuwe organisatie heeft plaatsgevonden, kan onder meer geconcludeerd worden dat de implementatie op voldoende draagvlak en steun van de medewerkers kan rekenen."

Burgerinitiatieven

Toch biedt de evaluatie ook nog ruimte voor verbetering. Zo bleek de bezetting van de administratie wat te beperkt en wordt die functie nu uitgebreid van 0,5 fte naar een voltijdsbaan.

Het afgelopen jaar is er ook terecht gekomen van de wens van de gemeente om meer ruimte aan burgerinitiatieven te geven. Dat komt doordat de wijkcoördinatoren in 2016 nog te druk waren met het eigen maken van de nieuwe werkwijze.

Nu wordt nog teveel afgewacht totdat burgers met initiatieven komen, terwijl vanuit de gemeente burgerparticipatie nog meer gestimuleerd kan worden.

Tot slot klinkt vanuit de medewerkers van de wijkteams ongenoegen over het feit dat zij hun pauzes in een keet moeten doorbrengen. Daarom wordt bekeken of zij voortaan onderdak kunnen krijgen in de multifunctionele centra (mfc’s). De verbeterpunten worden dit jaar nog aangepakt.