Waterschap Brabantse Delta start eind oktober met baggerwerkzaamheden in de Steenbergse en Heense Haven. 

Het waterschap organiseert op dinsdag 11 oktober een inloopavond voor het baggerwerk. De baggerwerkzaamheden in de havens maken onderdeel uit van het groot onderhoudsbaggerproject baggeren Mark-Vliet systeem.

Het baggerwerk gebeurt in samenwerking met gemeente Steenbergen en de provincie Noord-Brabant. Een aannemer voert het werk in opdracht van het waterschap en gemeente Steenbergen uit. Het baggeren gebeurt in beide havens vanaf het water met een kraan op een ponton.

Havens

Schepen voeren de bagger vervolgens af naar een slibverwerkingslocatie. Het te baggeren tracé van de Steenbergse Haven is 2,5 km lang. Het loopt vanaf de monding van de Steenbergse Haven tot de Kade in Steenbergen. Tijdens de werkzaamheden verwijdert de aannemer hier ongeveer 13.000 m3 bagger.

In de Heense Haven is het te baggeren traject 0,7 km lang en loopt van de monding van de Heense haven tot aan de Heensedijk in de Heen. In de Heense Haven verwijdert de aannemer ongeveer 9.000 m3 bagger. De vaarweg blijft open tijdens de werkzaamheden. Wel kunnen vaarweggebruikers enige hinder ervaren.

Asbest

Uit slibmonsters is gebleken dat in een gedeelte van de Steenbergse Haven, in de omgeving van het aquaduct over de A4, asbestdeeltjes aanwezig zijn in de baggerspecie. De aannemer zorgt ervoor dat het asbesthoudende materiaal volgens de wettelijke procedures direct wordt afgevoerd.

Omdat het slib nat is, kan de asbest zich niet verspreiden via de lucht. Er is dan ook geen sprake van (gezondheids)gevaar voor mensen en dieren in de directe omgeving. De medewerkers van de aannemer dragen uit voorzorg beschermende kleding zoals witte pakken, wanneer zij het asbesthoudende slib afvoeren.

Inloopavond

Om de bewoners meer informatie te geven over de baggerwerkzaamheden in de Steenbergse en Heense Haven, organiseert het waterschap een inloopavond op dinsdag 11 oktober 2016. Tussen 18.30 uur en 21.30 uur zijn inwoners welkom in het gemeentehuis van Steenbergen.

Medewerkers van het waterschap, de gemeente en de aannemer gaan in gesprek over de werkzaamheden en beantwoorden alle vragen.