Wethouder Peter Hoek heeft in Bergen op Zoom de begroting voor 2017 en de meerjarenbegroting voor 2018/2020 gepresenteerd. Hierin is een positief saldo te zien van 744.000 euro in 2020.

Het belangrijkste aspect van de begroting is volgens de wethouder dat de risico’s aanzienlijk zijn afgenomen. "Er zijn risico’s, maar die hebben we in beeld en we zijn in control."

De wethouder plaatst dan ook meteen een kanttekening bij het positieve resultaat en benoemt één van die risico’s. "In deze begroting zijn we er vanuit gegaan dat we ook het komende jaar nog precariobelasting mogen innen." Gemeenten heffen precariobelasting als vergoeding voor het gebruik van openbare grond.

Er ligt echter een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat negatieve gevolgen kan hebben voor de Gemeente Tholen. Als de wet in deze hoedanigheid wordt aangenomen, betekent dat een verlies van 550.000 euro.

"We hebben dat risico ingecalculeerd en er zijn genoeg knoppen waar we aan kunnen draaien om toch dat positieve resultaat te behouden." Zo is er bijvoorbeeld een potje van 280.000 euro meegenomen in de begroting voor onvoorziene uitgaven.

Plannen

In de begroting zijn verschillende zaken opgenomen waarmee de gemeente zich het komende jaar bezig gaat houden. Zo wordt er onder andere uitvoering gegeven aan de diverse bestuursopdrachten.

In oktober worden de bestuursopdrachten Zwembaden en Afval besproken in de gemeenteraad. "Dit kan natuurlijk gevolgen hebben voor de begroting, maar deze bestuursopdrachten zijn nu nog niet meegenomen."

Daarnaast wil de gemeente starten met de (ver)nieuwbouw van het voormalige Westerpoort tot de Brede School Tholen en het college wil een visie opstellen voor grootschalige zonneparken en duurzame energie.

Woonlasten

Qua woonlasten veranderd het komende jaar weinig voor de inwoners van de gemeente Tholen. De afvalstoffenheffing en rioolheffing blijft voor huishoudens met meerdere personen gelijk. bij de huishoudens met één persoon gaat de rioolheffing met drie euro omhoog om zo de ongelijkheid tussen de twee soorten huishoudens recht te trekken.

Woningeigenaren betalen het komende jaar wel drie procent meer onroerende zaakbelasting, wat een verhoging betekent van ongeveer negen euro. "In 2019 gaat de burger er in een gemiddeld huishouden wel opeens ongeveer dertig euro op vooruit, vanwege een nieuwe Europese aanbesteding met een afvalverwerkingsbedrijf."

De begroting wordt in november in de gemeenteraad besproken.