Veteranen in de gemeente Steenbergen zijn veelal enthousiast over het idee van burgemeester Ruud van den Belt om een lokale veteranendag te organiseren.

Op 23 juni 2017 wordt in het gemeentehuis de lokale Veteranendag 2017 gehouden, met als sprekers onder andere de burgemeester en één van de veteranen. En, onder het genot van een traditionele Indonesische maaltijd, een 'blauwe hap'.

De burgemeester gaf in zijn nieuwjaarstoespraak aan dat het centrale thema voor dit jaar zou zijn 'Samen initiatieven steunen en verbindingen maken'. In de eerste maanden van dit jaar heeft hij gekeken naar de verschillende activiteiten die georganiseerd worden om de mensen met elkaar te verbinden.

Het viel de burgemeester op dat de gemeente Steenbergen wel stilstaat bij Koningsdag en Dodenherdenking op 4 mei, maar er wordt niet stilgestaan bij de veteranen tijdens bijvoorbeeld de Nationale Veteranendag. Daar moest volgens hem verandering in komen.

Enquête

Om te peilen of er animo is voor een dergelijke dag heeft de burgemeester een kleine enquête gehouden onder de inwoners/veteranen. "De respons op de enquête was groot. Er kwamen 71 reacties binnen", aldus de gemeente. Zestien veteranen gaven aan geen belangstelling te hebben voor zo’n dag en 44 veteranen reageerden uiterst positief.

"Zij zouden zeker deelnemen aan een lokale Veteranendag zo die wordt georganiseerd." De overige elf waren positief over het idee, maar gaven niet aan of zij zelf aanwezig zouden zijn. Met deze resultaten in het achterhoofd heeft de gemeente besloten om de lokale Veteranendag 2017 te houden op vrijdag 23 juni 2017.

Organisatie

Wel geeft de gemeente aan dat het niet de primaire taak van de gemeente is om een dergelijke dag te organiseren. "Daarom zal tijdens de eerste lokale Veteranendag die wij in 2017 organiseren, onder de dan aanwezigen worden gepolst of er veteranen zijn die vanaf 2018 de organisatie op zich willen nemen." 

De gemeente zorgt dan nog wel voor een locatie en voor budget. "Er zijn inmiddels contacten gelegd met één van hen. Hij blijkt regiocoördinator te zijn bij het Veteraneninstituut."