Wat ooit een perceel was van de SuikerUnie werd in de jaren ’80 een perceel van Johan de Korver. 

Nu gaat de kavel van ruim 12.000 m2 aan de Laurentiusdijk in Welberg verder als bouwgrond voor drie woningen. Op de inloopavond in De Vaert te Welberg was de animo groot voor de kavels. Veel vragen werden er gesteld aan de huidige eigenaar. Hij was kort en krachtig: "Wie het eerst komt, wie het eerst maalt."

Aanvankelijk mocht er helemaal geen woningbouw komen op het grote perceel aan de Laurentiusdijk in Welberg, omdat een toets aan planologische kaders een standaard nee opleverde en het niet voldeed aan de structuurvisie volgens het college van gemeente Steenbergen.

Daarna ging Johan de Korver naar de raad. Daar vond hij de meerderheid. Stedenbouwkundig gezien is het niet vreemd dat er aan de Laurentiusdijk huizen komen als lintbebouwing. Wethouder Petra Lepolder: "Het is een mooie grote locatie dicht bij het centrum van Steenbergen. Dit is een unieke plaats."

Prijs bouwrijp

De huidige eigenaar De Korver gaat er zelf ook wonen. Eén van de drie kavels blijft dus van hem. Voor de overige twee kavels kan er ingeschreven worden. Verschillende, overwegend jonge, stellen bekijken de mogelijkheden op de inloopavond. Veel informatie wordt meegenomen.

Over de prijs per m2 wordt alvast gesproken. De Korver: "Het ligt eraan hoe je het wilt. Niet bouwrijp komt op zo’n 150 euro per m2 en bouwrijp op zo’n 275 euro." 

Als de grond gekocht is, met percelen van circa 3000 m2 per stuk, komt het bouwen van woningen er nog bij. En aan het bouwen van een vrijstaande woning worden ook regels gebonden.

Kom Welberg

De woningen moeten blijven voldoen aan de kenmerkende lintstructuur aan de Laurentiusdijk. Het achterste deel van de percelen wordt niet bebouwd. Dit wordt ingericht als weidegrond of boomgaard. De erfafscheidingen worden op een groene manier aangebracht met meidoornhagen of houtsingels.

Johan de Korver: "Voor het resterende deel van het perceel is er wellicht een mogelijkheid voor stallen, maar dit wordt nog besproken bij de gemeente." De gemeente Steenbergen wil er actief aan meewerken dat de bouw van de woningen kan starten. Hoewel ze reeds bezig zijn met de Kom Welberg willen ze dit plan niet vertragen.

Groene kamer

Aan de architectuur worden die eisen gesteld dat het landschappelijke karakter behouden moet blijven. Hierop is het welstandsbeleidsplan van gemeente Steenbergen van toepassing. Het te bebouwen perceel wordt de ‘groene kamer’ genoemd aan de Laurentiusdijk waarbij de woningen architectonische familie van elkaar is.

Dit houdt in dat er bepaalde types woningen gebouwd kunnen worden. Glanzende dakpannen mogen bijvoorbeeld niet en elke denkbare kleur kan ook niet aangebracht worden.

Start medio 2017

Eigenaar van de grond Johan de Korver is verheugd dat er zo veel animo is voor de te bouwen vrijstaande huizen die veel vrijheid, ruimte en mogelijkheden bieden waarbij de landelijke sfeer behouden blijft. De eerste formulieren van geïnteresseerden zijn reeds ingeleverd en genummerd.

De Korver laat opgewekt weten: "Ja, het is zo. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt." In het najaar van 2016 vindt het ontwerp plaats binnen gemeente Steenbergen. Begin 2017 mag de raad zich gaan buigen over de invulling van het perceel aan de Laurentiusdijk.

Als alle vergunningen dan op orde zijn kan de bouw van de woningen medio 2017 aanvangen.