De gemeenteraad van Steenbergen heeft de perspectiefnota besproken.

Hierin wordt ieder jaar vastgelegd waar de gemeente extra aandacht aan wil besteden en hoeveel geld hiervoor wordt vrijgemaakt.

De perspectiefnota bevat dan ook altijd een begroting voor het komende jaar en een meerjarenbegroting voor de komende vier jaar. De verschillende fracties dienden in totaal tien moties in om extra aandacht en geld te vragen voor deze onderwerpen. Daarnaast werden er nog zeven amendementen ingediend.

In ruim vier en een half uur heeft de gemeenteraad de perspectiefnota besproken. Gedurende deze vergadering wil iedere fractie aandacht vragen voor wat hij of zij belangrijk acht voor de burgers. Van de tien moties werden er zeven aangenomen, twee aangehouden en een ingetrokken. 

Bibliotheek

Gewoon Lokaal! en Steenbergen Anders dienden beide een motie in met betrekking tot de bibliotheek in Steenbergen. Gewoon Lokaal! wil dat het college een onderzoek uitvoert naar de mogelijkheden om de bibliotheek te verplaatsen uit de Blauwstraat naar villa Buuron.

"De verplaatsing van de bibliotheek kan leiden tot een verruiming van het aanbod van aanleunwoningen in het centrum", aldus Gewoon Lokaal!.

Steenbergen Anders opperde om de bezuinigingen die de gemeente wil doorvoeren bij de bibliotheek te schrappen, omdat hetzelfde wordt gedaan bij de bezuinigingen op de zwembaden en sportaccommodaties.

Het gaat om tienduizend euro die eigenlijk ingezet zou worden voor de cultuurpromotie in Steenbergen. Beide moties werden aangenomen.

Gewoon Lokaal!

Wilma Baartmans en consorten van Gewoon Lokaal! dienden nog drie andere moties in; twee daarvan werden door de gemeenteraad aangenomen. Zo is het college opgedragen om in samenwerking met de historische platformen een canon van de gemeente Steenbergen te maken.

Dat is een lijst met hoogtepunten uit de geschiedenis van Steenbergen, zoals belangrijke gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen. Tevens vroegen zij aandacht voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het college werd opgedragen om inzichtelijk te maken wanneer kinderen toegang krijgen voor VVE.

Ook ouders moeten actief geïnformeerd worden over de mogelijkheden die er zijn om hun kind deel te laten nemen aan VVE en welke financiële compensaties er zijn. Een motie over de Vesting Steenbergen werd aangehouden; hier wordt dus voorlopig niets mee gedaan.

Breedband

De fractie van de VVD diende een motie in om de marktpartij, die vooralsnog in de tweede helft van 2017 het buitengebied van Steenbergen gaat voorzien van een glasvezelnetwerk, waar nodig te faciliteren in de voorlichting en communicatie naar de inwoners.

Daarnaast wil de VVD dat het college zorgt dat de gemeente per 1 januari 2017 instapklaar is, zodat ze eventueel eerder kunnen beginnen met de aanleg. Het CDA vroeg aandacht voor twee technische zaken met betrekking tot de begroting.

Zo willen zij het overschot binnen het sociaal domein toevoegen aan een bestemmingsreserve zodat eventuele tekorten binnen het sociale domein in 2017 hieruit opgevangen kunnen worden en ze verzochten het college om alle posten die geboekt worden onder de eenmalige uitgaven onder te brengen in de reguliere begroting en daar dekking voor te zoeken.

Alle moties werden aangenomen. De PvdA diende in eerste instantie ook twee moties in, maar de een werd ingetrokken en de ander werd aangehouden voor een andere vergadering.