Poppodium Gebouw-T kan vooruit door het toekennen van extra subsidie en er komt snel onderzoek naar het al of niet sluiten van wijkgebouw De Korenaere.

Het waren de hete hangijzers binnen een uitgebreide beleidsdiscussie die de gemeenteraad afgelopen week met het college voerde. Een meerderheid steunde het gehele beleidskader.

Daarin staat de majeure onderwerpen  waarin het college tot 2018 bijzondere extra aandacht gaat geven, dat er nog vier miljoen bezuinigd wordt, maar ook dat de lokale lasten voor inwoners moeten dalen.

De vraag of er geld beschikbaar moest komen voor het muziekgebouw voor jongeren met regionale uitstraling, voornamelijk gerund door vrijwilligers en waar ook leerlingen van het ROC Beeld en Geluid praktijkkennis kunnen opdoen, werd al snel beantwoord.

Voorwaarden

Alle partijen vinden deze functies belangrijk genoeg om Poppodium Gebouw-T  te behouden. De discussie spitste zich toe op de politieke voorwaarden.

De VVD complimenteerde Gebouw-T. Zij hebben met betrekkelijk weinig middelen snel naam en faam verworven en verdienen daarom de noodzakelijke subsidie, beargumenteerde fractievoorzitter Gert-Jan Huismans.

De andere partijen steunen dit idee maar CDA wil vooraf garanties over een verbeterd verdienmodel. De toezegging dat de wethouder met het management om tafel gaat vinden ze “te zacht”.

Lijst Linssen, gesteund door BSD, is van mening er “uiteenlopende mogelijkheden zijn om de inkomsten van Gebouw-T te verhogen”, extra subsidie is daarom niet nodig. Bestuursleden van Gebouw-T hoorden de hele discussie vanaf de publieke tribune hoofdschuddend aan.

Vanaf de allereerste begroting is volgens hen duidelijk geweest dat er kostenposten op die begroting ontbraken en dus telkens geld bijgepast moet worden.

De Korenaere

De sluiting van wijkgebouw De Korenaere per 1 januari is het andere hangijzer. In 2011 besloot de gemeenteraad op stenen te bezuinigen, activiteiten in een aantal wijken konden worden best worden verplaatst volgens een meerderheid binnen de raad.

Maar sinds 2015 heeft de nationale overheid haar sociale verantwoordelijkheid bij de gemeenten neergelegd (decentralisatie). Wijkhuizen lijken nu ineens dé plek om die extra gemeentelijke taken dichtbij zorgbehoevenden en inwoners te brengen.

Kammeijer beloofde de raad, die op onderzoek hiernaar aandrong, in de gemeenteraadsvergadering van juli duidelijkheid te geven. De beleidsdraai geeft echter kopzorgen aan twee ondernemers die als particulieren de verantwoordelijkheid voor wijkhuizen namen (Ooitas, De Moerkens).

Zij houden de gebouwen open zonder subsidie. Gebruikers en bestuur Stichting Wij(k), gelieerd aan Ooitas, vinden de mogelijke beleidsherziening “zuur, oneigenlijk, concurrentievervalsend en onverteerbaar…”.

Majeur

De toekomstige weg van het college werd breed gesteund. Zij mag in haar resterende bestuursperiode (einde 2018) bijzondere aandacht geven aan: samenwerking in de regio, Integrale Veiligheid, het vluchtelingenvraagstuk, de aanpak van de binnenstad, verbetering van de inspraak en burgerparticipatie bij de inrichting van de gemeente.

Maar ook aan de zorg voor inwoners, gevolgen van de werkeloosheid, actualisatie van de toekomstvisie, woonwagenbeleid en verder werken aan een flexibelere en efficiënte gemeentelijke organisatie. Dat zijn de majeure zaken volgens het college.