De gemeente Steenbergen heeft het afgelopen jaar financieel afgesloten met een voordeel van 101.886 euro.

De gemeente Steenbergen heeft vrijdag de jaarstukken openbaar gemaakt.

Daaruit blijkt dat er 168.892 euro meer is uitgegeven dan verwacht in de najaarsnota, maar dankzij de post onvoorzien (270.778 euro) blijft er een positief resultaat staan van 101.886 euro. Het college stelt nu voor om een deel van het overschot, zo’n 59.886 euro, toe te voegen aan de algemene reserve.

De overige 42.000 euro wil het college overhevelen voor burgerparticipatie. “Het budget voor burgerparticipatie in het openbaar groen is verdeeld over een aantal projecten. De voorbereidingen voor deze projecten hebben plaatsgevonden in 2015 waarbij afspraken zijn gemaakt met bewoners.”

De uitvoering heeft echter vertraging opgelopen. Dit komt volgens het college door het ontbreken van personele capaciteit. Er ontbreekt nog budget voor de herinrichting Denneplein (35.000 euro), het nakomen van de afspraken over de Jeu de Boulesbaan in Kruisland (2000 euro) en uitvoering van werkzaamheden aan het Blozekriekske (5.000 euro).

Sociaal domein

Op 1 januari 2015 werden een aantal taken op het gebied van WMO, Jeugdzorg en Participatiewet van het rijk gedecentraliseerd naar de gemeenten. Binnen die begroting van het sociaal domein heeft de gemeente een groter overschot bewerkstelligd: 570.900 euro.

Dit bedrag is niet bestemd voor de algemene reserve, maar wordt toegevoegd aan een daarvoor gevormde bestemmingsreserve. Hiermee kunnen eventuele kosten in de toekomst op het gebied van de drie decentralisaties bekostigd worden.

Eenmalige lasten

Het nadelige resultaat van bijna 169.000 euro sinds de najaarsnota heeft een aantal oorzaken. Onder andere de huisvesting van vluchtelingen heeft een nadelig resultaat opgeleverd van 64.000 euro. Zo werd er door de afdeling publiekszaken 352 uur meer doorbelast dan waar in de begroting 2015 rekening mee gehouden is.

“Uren waren hiervoor niet geraamd met het opstellen van de begroting.” Daarnaast is er bijvoorbeeld 38.600 euro minder in de kas gekomen bij de opbrengst van bouwleges.