Natuurvereniging Namiro overweegt juridische stappen om de werkzaamheden in de Noordpolder bij Calfven stil te laten leggen.

Waterschap Brabantse Delta is momenteel bezig met de omvorming van agrarische percelen naar een natte natuurparel en stoort daarmee volgens Namiro het broedseizoen voor vogels.

“In het gebied broeden vogels die op de rode lijst staan, zoals de groene specht, koekoek, graspieper, huismus, kneu en veldleeuwerik”, weet hij. Aangezien het broedseizoen officieel doorloopt tot 15 augustus vraagt De Blank zich af waarom de werkzaamheden niet zijn uitgesteld naar het najaar.

Nat

Imre van der Meulen, woordvoerster van Brabantse Delta, geeft aan dat het najaar wel is overwogen als tijdstip voor de werkzaamheden. “Als het mogelijk is, kiezen we ervoor o m de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Voor dit project lukt dat niet, omdat de laag gelegen veengebieden zeer nat zijn. Betreden van die gebieden is enkel mogelijk tijdens drogere perioden in het voorjaar en de zomer”, legt ze uit.

Daar komt volgens haar bij dat er voor het project grootschalig grondverzet nodig is.

“In natte periodes veroorzaken de machines structuurschade aan de ondergrond waardoor uitvoering in het najaar of winter niet reëel is. In drogere omstandigheden worden verder de beste eindresultaten geboekt voor de  natuurlijke ontwikkeling van het gebied. Ook is de overlast voor de flora en fauna binnen het gebied kleiner als de werkzaamheden in één keer gerealiseerd worden.”

Kulargument

De Blank legt zich niet neer bij die verklaring. “Dat lijkt mij een kulargument. Want wie weet is het wel droog in het najaar.” Namiro heeft daarom de Rijksdienst Ondernemend Nederland ingeschakeld om te kijken of de Flora- en Faunawet niet overtreden wordt.

“Daar hebben we nog geen uitslag van, maar is die uitslag voor ons negatief, dan gaan we naar de rechter”, kondigt hij aan.

Maatregelen

Van der Meulen verzekert dat het waterschap bij de werkzaamheden zorgvuldig omgaat met de aanwezige beschermde flora en fauna.

“Voor aanvang van de werkzaamheden hebben we al maatregelen getroffen, die erop gericht waren om te voorkomen dat vogels niet in het projectgebied, maar in de omgeving tot broeden zouden komen. Zo is het riet gemaaid.”

Ook is er een protocol waarbij de aannemer rekening moet houden met eventuele aanwezige broedende vogels. Daarin staan volgens Van der Meulen afstanden beschreven tot de broedende vogels.

“De aannemer werkt met een onafhankelijk ecoloog, die eventuele broedgevallen wekelijks in kaart brengt, zodat er geen verstoring plaatsvindt. De kraanmachinisten worden ook dagelijks geïnformeerd en geïnstrueerd over de aangetroffen broedvogels. Daarnaast monitort het waterschap de afspraken en hebben we regelmatig overleg met Natuurmonumenten en Namiro over de werkzaamheden”, besluit ze.