Tien procent meer statushouders opvangen, onderzoek doen naar noodopvang voor 150 tot 200 vluchtelingen en de vestiging van een asielzoekerscentrum wordt niet ondersteund. 

Dat is de uitkomst van een debat dat de gemeenteraad van Tholen onlangs heeft gevoerd over het asielzoekersvraagstuk.

Probleem

Het college van burgemeester en wethouders had een voorstel gedaan naar de raad en daarmee zijn zij akkoord gegaan.

Net als vele andere gemeenten is ook in de gemeente Tholen het asielzoekersvraagstuk een probleem. De gemeente heeft al een keer crisisopvang geboden aan vluchtelingen in de Meulvliet, maar die vorm van opvang is nu niet meer mogelijk.

Opties

Gemeenten hebben in principe de keuze uit vier opties.

Zo kan er gekozen worden om alleen de statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) te huisvesten die vanuit het Rijk worden opgelegd in de zogenaamde taakstelling en er kunnen extra statushouders opgevangen worden waardoor er meer ruimte ontstaat in de verschillende asielzoekerscentra.

Er kan gekozen worden voor noodopvang en de laatste optie is het faciliteren van een asielzoekerscentrum in de gemeente. De laatste optie is voor de gemeente Tholen sowieso niet bespreekbaar.

Noodopvang

In het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders pleit het gemeentebestuur er dan ook voor om tien procent meer statushouders op te nemen en om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor noodopvang.

Het college en de verschillende fracties zijn bereid om ongeveer 150 tot 200 vluchtelingen op te nemen. “Tweehonderd vluchtelingen zou wat ons betreft goed zijn”, aldus de SGP-fractie.

“Wij hebben wel aangegeven: wat ons betreft kleinere vestigingen, dus niet alles op een locatie. Het liefst willen wij bijvoorbeeld vier locaties, maar wij snappen ook dat er praktisch gekeken moet worden. Dus minstens twee locaties van honderd mensen.”

De SP-fractie geeft aan het voorstel te kunnen ondersteunen, maar ook zij pleiten voor spreiding over de verschillende kernen. “Dat mogen er wel tien, vijftien of twintig zijn.”

Volgens de heer Korevaar wordt de gemeente echter wel opgezadeld met een probleem dat is ontstaan door de grotere overheden.

Integratie

Mevrouw Boelhouwers (VVD) geeft aan blij te zijn dat de gemeente Tholen de taakstelling van vorig jaar, 54 statushouders, heeft gehaald. “Dat is niet in alle gemeenten in West-Brabant en Zeeland het geval.”

Volgens Boelhouwer is ook voor de VVD spreiding van cruciaal belang, vooral voor de integratie. “Het vluchtelingen probleem is van ons allemaal. Wij zullen als samenleving moeten investeren in taal, integratie, werk en huisvesting.”

Boelhouwers stelt dat een noodopvang van 150 tot 2002 personen te verantwoorden is naar de burgers toe, maar ze vindt dan ook dat burgers wel op de juiste manier betrokken moeten worden bij het proces. “Er moet een draagvlak gecreeerd worden.”

Referendum

De ABT-fractie gaf aan niet blij te zijn met het voorstel, omdat er alleen door een kleine beperkte groep wordt gesproken over de opvang van vluchtelingen.

Zij zouden het liefst een referendum houden onder de bevolking, maar door het ontbreken van een referendumverordening is dat niet mogelijk. “Voor het ABT is dit een thema om onze burgers bij te betrekken.”

Vooruitlopend op het besluit is het college al aan de slag gegaan met een projectplan, liet wethouder Hommel weten.

Het plan moet in april aan de raad gepresenteerd worden, waarna het onderzoek naar noodopvang kan starten. Daarin worden volgens de wethouder al zaken als spreiding, huisvesting en integratie meegenomen, maar ook het raadplegen van de inwoners. Voor de zomervakantie moet het onderzoek afgerond worden.