De gemeenteraad van Tholen heeft het milieubeleidsplan voor maximaal twee jaar verlengd. 

Het beleidsplan was voor 2010 tot 2015 vastgesteld en is dus eigenlijk aan vernieuwing toe. Omdat de raad nog druk doende is met het project Tholen financieel in balans, stelde het college voor om het beleidsplan maximaal twee jaar door te laten lopen, zodat na afronding van het project alsnog een nieuw milieubeleidsplan opgesteld kan worden.

“De eerste vraag is of u eraan hecht een milieubeleidsplan te hebben”, stelde het college. “Een gemeentelijk plan geeft richting aan de te nemen beslissingen met het oog op de bescherming van het milieu.” Maar, volgens het college, heb je hier geen speciaal plan voor nodig, maar kan je ook volstaan met de verwijzing naar eerder gemaakte keuzes. “Dat geeft richting aan uw wens om te ‘ zorgen voor het Thoolse milieu van morgen’.”

Opties

Daarom presenteerde het college drie voorstellen aan de gemeenteraad. Optie 1 is het huidige milieubeleidsplan (dat op 1 januari 2016 is verlopen) laten voor wat het is en tot 2018 verder te gaan zonder plan. Optie 2 is het milieubeleidsplan verlengen met twee jaar en optie drie is een nieuw plan opstellen. “Variant drie is geen optie vanwege het ontbreken van capaciteit”, meldde het college.

Optie 1 en 2 bleven daarom over en het college gaf de voorkeur aan optie twee, omdat in 2018 de nieuwe Omgevingswet in werking treedt. “Het Rijk gaat dan meer richting geven aan de modernisering van het milieubeleid. U kunt dan met de invulling van de nieuwe wet nader invulling geven aan de uitgangspunten hiervan.”

Vertraging

Het onderwerp werd besproken tijdens de raadsvergadering van 4 februari. Alle partijen stemden in met het voorstel, alleen Algemeen Belang Tholen maakte een kanttekening bij het raadsvoorstel. “De ABT-fractie is al vanaf de zomer 2015 bezig om de wettelijke taken in beeld te krijgen van afdeling milieu. Dat is een lange reis, want alle middelen worden ingezet om ons geen duidelijkheid te verschaffen over deze taken."

"Ook tijdens het proces Tholen financieel in balans is het vertragingsproces op volle sterkte doorgegaan.” Burgemeester Ger van de Velde – de Wilde wilde hier als voorzitter van de gemeenteraad, maar ook als onderdeel van het college op reageren door te stellen dat de partij alle informatie krijgt die zij nodig heeft. “Maar als dat nodig is maken we een afspraak om met u de informatie te delen die u dan blijkbaar blijkt te missen.”