In totaal hebben achttien inwoners van de Suzannaweg in Sint-Annaland hun handtekening gezet onder een oproep aan het college om maatregelen te nemen om wateroverlast in de straat te voorkomen.

De bewoners vrezen dat zij door de bebouwing van de Suzannapolder steeds vaker geconfronteerd zullen worden met wateroverlast in hun woonomgeving en in hun woningen. “Zoals de voorbije maanden is gebleken is de waterafvoer rondom de Suzannaweg in Sint Annaland bij stevige regenbuien onvoldoende.

Eén van de oorzaken is in onze ogen de bebouwing van de Suzannapolder en het achterwege blijven van afdoende onderhoud aan de afvoersystemen.” Op dit moment is de bouw van Suzannapolder nog in volle gang, maar op 13 en 30 augustus liepen bewoners van de Suzannaweg al waterschade op door extreme neerslag.

“Nu reeds is de waterafvoer onvoldoende om het regenwater bij stevige buien op een dusdanige wijze af te voeren dat wateroverlast voor aanwonenden niet te voorkomen is.” De bewoners vrezen dan ook voor de tijd wanneer de bebouwing wel voltooid is.

Waardevermindering

De SP-fractie stelde vorig jaar al vragen aan het college omtrent de wateroverlast aan de Suzannaweg. De bewoners wilden een claim neerleggen bij de gemeente wegens de waardevermindering aan de woning vanwege de waterschade, maar dat bleek niet mogelijk.

“Gesprekken hierover met vertegenwoordigers van de gemeente hebben de bewoners niet kunnen geruststellen.” Het college liet destijds weten op de hoogte te zijn van de overlast en schade die ontstaan is aan de woningen aan de Suzannaweg.

En zij zijn zich ervan bewust dat het KNMI toekomstscenario’s heeft ontwikkeld waaruit blijkt dat extreme buien in de toekomst waarschijnlijk vaker voor zullen komen.

Inspanning

Bij de beantwoording van de vragen gaf het college van burgemeester en wethouders aan dat zij van plan waren om maatregelen te nemen om de kans op schade zoveel mogelijk te beperken. Maar, het uitvoeren van die maatregelen is volgens het gemeentebestuur een extra inspanning en dus geen verplichting, omdat wel aan de gestelde afvoernormen wordt voldaan.

Zij zijn van mening dat de waterproblematiek is ontstaan door de extreme hoeveelheid neerslag en niet door het afvoersysteem. Het afwateringsysteem moet voldoen aan bepaalde afvoernormen. Zolang daaraan wordt voldaan, valt de gemeente Tholen in principe niets te verwijten.

“Omdat niet bekend is hoeveel neerslag er nog in de toekomst valt, zal nooit gegarandeerd kunnen worden dat een overlastsituatie in de toekomst wordt voorkomen.”

Overlast aanpakken

De SP vroeg het college of het niet beter was geweest als eerst begonnen was met het oplossen van het waterprobleem om daarna te beginnen met de bouw. Maar volgens het college heeft de huidige bouw niets te maken met de wateroverlast.

“Juist achter de woningen die nu gebouwd worden is eerst een nieuw watersysteem aangelegd dat voldoet aan de gestelde afvoernormen.” Volgens het gemeentebestuur is het de extreme hoeveelheid neerslag die tot de problemen leidde.

“Juist bij de woningen Suzannaweg 32-46 waar de sanering nog niet heeft plaatsgevonden en de bestaande inrichting van het watersysteem niet voldoende op extreme situaties is aangepast, ontstond de meeste wateroverlast. Zodra deze sanering is uitgevoerd kan structureel wateroverlast worden aangepakt.”