Er is begonnen met de voorbereidingen voor de herinrichting van de N259. De gemeente Steenbergen heeft een bureau ingehuurd dat in projectgroepverband een traject gaat doorlopen. De uitvoering staat gepland voor 2017.

Er onderzoek gedaan naar verschillende varianten en mogelijkheden. Als alles volgens planning verloopt worden de resultaten hiervan half november besproken met dorpsraden en de gemeenteraad.

De N259 is op 1 juli 2015 overgedragen aan de gemeente Steenbergen, door de aanleg van de A4 is de functie van de voormalige rijksweg veranderd. De gemeente wil de weg onder handen nemen, en is daarom gestart met de voorbereidingen van de herinrichting.

De weg tussen de rotondes Nassaulaan en Fransweg moet volgens planning in 2016 en 2017 aangepakt worden. "Groot onderhoud aan de overige weggedeeltes tussen Dinteloord en Halsteren is gepland voor 2017", aldus het college.

Bij de herinrichting wordt gekeken naar verschillende facetten. Het bureau gaat dan ook onderzoeken wat de mogelijke varianten zijn en wat de kosten hiervoor bedragen.

Snelheid

Zo wordt er onder andere gekeken of het wenselijk is om het deel van de N259 buiten de bebouwde kom zijn functie te laten behouden als gebiedsontsluitingsweg met een snelheidslimiet van 80 kilometer per uur. In 2010 werd in het uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer aangegeven dat men dit graag wilde behouden, maar nu wordt nagegaan of deze uitgangspunten nog steeds reeel zijn.

Voor het gedeelte binnen de bebouwde kom, tussen de rotondes ter hoogte van Steenbergen en Welberg, zou dan een snelheid van vijftig kilometer per uur gelden. Daarnaast wordt ook de wens tot het realiseren van een fietspad tussen de rotondes genoemd in het uitvoeringsprogramma.

Deze zomer werd daarnaast een motie aangenomen door de gemeenteraad waarin het college werd opgedragen in het proces tot herinrichting mee te nemen de keuze tot het al of niet handhaven van het viaduct. Ook dit wordt meegenomen in het onderzoek.