De gemeente Bergen op Zoom is druk bezig met het treffen van maatregelen voor de korte termijn ten behoeve van de veiligheid op en rond het spoor.

Op 25 juni werd door de gemeenteraad een motie Veiligheid op het spoor aangenomen.

In die motie werd de gemeente opgeroepen om het initiatief te nemen om samen met andere West-Brabantse gemeenten een lobby te starten om met de staatssecretaris en de tweede Kamer fracties in gesprek te gaan over de veiligheid op het spoor.

De motie werd door Lijst Linssen ingediend en door alle partijen aangenomen. Lijst Linssen riep in de motie op om in ieder geval met de gemeenten Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Breda en Etten-Leur om de tafel te gaan zitten.

"Er rijden dagelijks meerdere goederentreinen door de woonkernen van West-Brabant met gevaarlijke (ontvlambare) materialen aan boord." Volgens de partij van Ton Linssen is de regio West-Brabant (RWB) onvoldoende in staat om een vuist te maken om de naadzakelijke maatregelen af te dwingen.

De doelen van deze lobby waren volgens Lijst Linssen: meer adequate maatregelen om de veiligheid langs het spoor te verbeteren, betere informatievoorziening inzake inhoud van de lading en aanleg van een goederenspoor buiten de woonkernen om. De motie werd gedeeld met de rest van de regio West-Brabant en werd voorgelegd aan de colleges van burgemeester en wethouders.

Aandacht

Het college van burgemeester en wethouders in Bergen op Zoom heeft nu gereageerd op de motie. "Het college deelt de gevoelens dat de veiligheid op en rondom het spoor, en specifiek waar het gevaarlijke goederen betreft, de aandacht verdient." 

Volgens het college staat het onderwerp dan ook hoog op de agenda van de RWB , de provincie en de Veiligheidsregio. Het gevraagde lobbytraject wordt reeds gevoerd. "Waarbij niet alleen de lobby gevoerd wordt, maar ook op korte termijn gekeken wordt naar verbetering van de veiligheid op en rondom het spoor. Het goederenvervoer vindt immers nu ook plaats."

Goederenruit

De gemeente laat weten op dit moment op drie manier actief te zijn. Zo wordt er door de provincie en de regio West-Brabant gelobbyd voor een Goederenruit Zuid-Nederland. De te ontwikkelen ruit bestaat uit de Betuweroute die verbonden wordt met de te herontwikkelen IJzeren Rijn door België en Limburg.

In West-Brabant zal die verbinding bestaan uit een nieuwe goederenspoorverbinding tussen Rotterdam en Antwerpen (RoBel), gebundeld met de A17.

In het oosten zal de ruit voltooid moeten worden met een nog nader te bepalen nieuwe, danwel bestaande spoorverbinding (Zuidtak Betuweroute). Door realisering van de Goederenruit komt meer ruimte vrij op de Brabantroute voor personenvervoer en regionaal goederenvervoer.

Onderzoek

Daarnaast is er vanuit het Rijk vijf miljoen euro beschikbaar gesteld aan de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal ter verbetering van de veiligheid op en rondom het spoor.

Bergen op Zoom participeert inhoudelijk onder andere binnen de deelprojecten communicatiemiddelen en het veiligheidsdashboard. Als laatste doen alle spoorgemeenten in de Veiligheidsregio mee aan onderzoek rondom de verbetering van veiligheid.

Zeer recent is er een schouwronde langs het spoor in Bergen op Zoom geweest met de verschillende experts om in beeld te brengen welke maatregelen nodig zijn. Nog dit jaar wordt advies uitgebracht.