Het ministerie van Defensie moet beter in kaart brengen wat de gevolgen zijn van de komst van het motoronderhoud aan de F-35 (voorheen JSF) voor de omgeving van vliegbasis Woensdrecht. 

De Commissie m.e.r., die advies geeft op de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten, is kritisch op de notitie Reikwijdte en Detailniveau, dat als basis dient voor het nog op te stellen milieueffectrapport.

Met name het aantal toekomstige vliegbewegingen en komst van nieuwe gebouwen moet nauwkeuriger beschreven worden, vindt de Commissie.

Momenteel wordt het Luchthavenbesluit, dat onder meer het maximaal aantal vliegbewegingen omvat, voor vliegbasis Woensdrecht herzien. Daarin worden ook de komst van het motoronderhoud aan de F-35 en de ontwikkelingen op het naastgelegen bedrijventerrein Aviolanda meegenomen.

Als onderdeel van het Luchthavenbesluit stelt het ministerie van Defensie ook een milieueffectrapport op. Volgens de Commissie m.e.r. heeft het ministerie nog heel wat werk aan de winkel om alle activiteiten en nieuwe ontwikkelingen goed te omschrijven.

Vliegbewegingen

Zo plaatst de Commissie vraagtekens bij de toename in het aantal vliegtuigbewegingen. Tijdens een bezoek aan Aviolanda kreeg de Commissie te horen dat het aantal vliegbewegingen vanuit het bedrijfsleven fors zal groeien van de huidige 250 naar maar liefst 2.300.

Een woordvoerder van Aviolanda laat echter weten dat dit om een hypothetisch aantal gaat. “Als alle bedrijven hun maximale groei realiseren, zouden we op dit aantal uitkomen. Daar zitten ook vluchten met onbemande toestellen bij. Het genoemde aantal is echter puur theoretisch. In de praktijk zal het waarschijnlijk veel lager uitvallen.”

Effecten

Desondanks vraagt de Commissie om dit soort aantal beter te specificeren, zodat de effecten voor mens en milieu beter kunnen worden ingeschat. Dat geldt ook voor ontwikkelingen op de grond.

“Zoals de bouw en het gebruik van een testlocatie voor de F-35. Al die ontwikkelingen zullen leiden tot veranderingen in de effecten op de natuur en in de omvang en de verdeling van de hinder voor omwonenden. Het rapport moet belangrijke veranderingen niet alleen beschrijven of berekenen, maar ook duidelijk op kaart aangeven waar hinder toe- of afneemt en hoe deze zo veel mogelijk kan worden beperkt”, aldus de Commissie.