Het college van burgemeester en wethouders wil 2,5 miljoen euro investeren in de versterking van de lokale economie en het stimuleren van nieuwe initiatieven op het gebied van burgerparticipatie en energiebesparing in Bergen op Zoom. 

Daarvoor zullen er naast het bestaande Economisch Stimuleringsfonds ook een Sociaal Innovatiefonds en een Energie Innovatiefonds worden opgericht, waar bewoners, bedrijven en instellingen aanspraak op kunnen maken.

De drie fondsen krijgen een looptijd tot 2018, wanneer het huidige collegeprogramma ten einde komt.

In het coalitieakkoord tussen GBWP, Lijst Linssen, VVD en D66 spraken de vier partijen al de ambitie uit om het Economisch Stimuleringsfonds te verlengen en daarnaast een Sociaal Innovatiefonds op te richten voor het stimuleren van projecten die bijdragen aan de kwaliteit van sociale voorzieningen en zich richten op burgerparticipatie.

In het collegewerkprogramma 2014-2018 is daar het Energie Innovatiefonds aan toegevoegd.

Overschot

Voor de drie fondsen heeft het college nu middelen gevonden in het overschot van de jaarrekening over 2013. De gemeente hield toen 4,1 miljoen euro over, maar oormerkte dat bedrag binnen de algemene reserve meteen voor de uitvoering van het coalitieprogramma.

Het college wil nu 2,5 miljoen euro van dat bedrag inzetten voor de drie fondsen. Daarbij krijgen het Economisch Stimuleringsfonds en het Sociaal Innovatiefonds ieder één miljoen euro en investeert het college een half miljoen euro in het Energie Innovatiefonds.

De overige 1,6 miljoen euro blijven in de algemene reserve. De drie fondsen hebben een looptijd van tot 2018. Blijft er dan nog geld over, dan zullen ook die middelen terugvloeien naar de algemene reserve.

Voorwaarden

Het college heeft daarnaast de randvoorwaarden uitgewerkt voor de drie fondsen. Het Economisch Stimuleringsfonds moet is er volgens het gemeentebestuur vooral voor projecten en initiatieven die het vestigingsklimaat voor bedrijven positief beïnvloeden.

Het fonds moet niet als een subsidie worden gezien, maar als investering in de economie. Met het Sociaal Innovatiefonds wil de gemeente organisaties en inwoners prikkelen om met nieuwe initiatieven te komen, die betrekking hebben op het sociaal domein.

Inzet

Die initiatieven moeten er enerzijds voor zorgen dat burgers zich meer inzetten voor de maatschappij en anderzijds een beter rendement opleveren aan de professionele kant.

Het Energie Innovatiefonds is bedoeld voor duurzame energieprojecten. Belangrijke voorwaarde voor dit fonds is dat er sprake moet zijn van een marktconform rendement.